Neljä iloista nuorta ihmistä lumisessa maisemassa

Jouluterveiset Kentaurin pelikentiltä

Osaamiskeskusjohtaja Timo Sinivuori kokoaa yhteen vuoden kohokohtia.

Kentaurin vuosi on ollut täynnä yhteistyötä ja energistä toimintaa. Osaamiskeskus Kentaurin johtaja Timo Sinivuori kokoaa yhteen kuluneen vuoden kohokohtia ja valottaa tulevan kauden toimintaa. 

Osaamiskeskus Kentaurin painopistealueena on nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus. Tutkimme nuorten harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutuksia, kehitämme järjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa ja järjestöjen vaikuttavuusarviointia, selvitämme kansalaistoiminnan muuttuvien toimintaympäristöjen vaikutuksia sekä vahvistamme nuorten harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä hankittavan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista oppilaitoksissa ja työelämässä. 

Kohti nuorisojärjestöjen tiedontuotannon yhtenäistämistä 

Jotta harrastus- ja järjestötoiminnan vaikuttavuutta pystytään arvioimaan ja kehittämään, tarvitaan monenlaista tietoa. Järjestöt ovat nykyään liian tiiviin tiedonkeruun ristiaallokossa ja siksi on tärkeää systematisoida, selkeyttää ja poistaa päällekkäisyyksiä eri tiedonkeruutoteutuksista.  

Kentauri toteutti tänä vuonna Nuorisoalan järjestöt NYT! -kyselyn yhteistyössä Allianssin kanssa. Kyselytutkimuksessa selvitettiin nuorisojärjestöjen nuorisotyön muotoja ja kohderyhmiä, resursseja, kumppaneita ja yhteistyötä, nuorten osallisuusmahdollisuuksia, vaikuttavuutta, osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä järjestöjen näkemyksiä nuorten maailman ilmiöistä juuri nyt. Järjestöjen vastaukset antavat lisäksi arvokasta tietoa muun muassa siitä, millaisia muutoksia nuorisotyön toteuttamisessa on tapahtunut viimeisen vuoden aikana ja millaisia vaikutuksia nuorten elämään toimijat työllään tavoittelevat.

Nuorisotyötä tekevien järjestöjen näkemykset tarjoavat vankan pohjan kehittää järjestöselvitystä edelleen kohti kokonaisvaltaisempaa tietoa järjestöistä. Tarvitsemme vertailukelpoista tietoa nuorisoalasta kokonaisuudessaan sekä kuntatasolla että valtakunnallisesti. Paikallistasolla järjestöjen toteuttaman nuorisotyön tiedontuotanto yhteistyössä esimerkiksi kunnan nuorisotyöhön liittyvän tiedontuotantojärjestelmän kanssa antaa kokonaisvaltaisemman kuvan nuorisotyöstä uusimpia digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen.

Nuorisoalan järjestökentän tiedontuotannon kehittämisen ja systematisoinnin prosessia käytiin esittelemässä myös ITK-konferensissa. Tiedonkeruukäytäntöjen yhtenäistäminen mahdollistaa nuorisotyön kehittämisen kokonaisuutena sekä tarjoaa hyödyllistä tietoa päätöksenteon tueksi. Lisäksi se mahdollistaa tiedon hyödyntämisen ja jäsentämisen myös vastaajaorganisaatioiden omaan käyttöön esimerkiksi kasvun, laadunkehittämisen ja johtamisen tueksi.

Valtakunnallisesta näkökulmasta jatkamme nuorisotyön tiedontuotannon kehittämistä huomioimalla muut nuorisotyön tiedontuotantoon liittyvät tarpeet ja synergiamahdollisuudet mm. jo olemassa oleviin valtionavustusuudistuksen uudistustyön tuomiin mahdollisuuksiin. Nuorisoalan järjestöt NYT! -selvitys toimii siten välietappina laajemmalle tiedontuotannon kehittämistyölle, jota tullaan jatkamaan yhdessä seuraavien vuosien aikana Kentaurin johdolla.  

Kentauri debytoi nuorisotutkimuksen näyttämöllä 

Kentauri toteutti yhdessä  Talous ja nuoret TATin sekä tutkimusyritys Insight360:n kanssa nuorten järjestötoimintaa sekä harrastamista mittaavan valtakunnallisen kyselyn, johon vastasi lähes 15 000 nuorta. Kysely on osa toukokuussa julkaistua TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021 -kyselytutkimusta. Järjestö- ja harrastustoimintaa koskevan tutkimusosion tulokset julkaistiin syyskuussa 2021. Aineiston keräämisessä tehtiin yhteistyötä peruskoulujen, ammatillisen toisen asteen oppilaitosten ja lukioiden kanssa.  

Kyselyn tulokset kertovat nuorten harrastus- ja järjestötoimintaan osallistumisesta sekä vapaa-ajantoiminnan yhteyksistä nuorten tulevaisuussuunnitelmiin, arvoihin ja asenteisiin, koulumenestykseen ja sosioekonomiseen asemaan. Nuorten järjestö- ja harrastustoiminnassa kokemat oppimistulokset voidaan jakaa tulosten perusteella neljään osa-alueeseen: vuorovaikutustaidot, oman toiminnan johtamiseen liittyvät taidot, itsetunnon vahvistamiseen liittyvät taidot sekä uuden tiedon omaksuminen.

Aineisto tarjoaa mahdollisuuksia analysoida harrastus- ja järjestötoimintaa monesta näkökulmasta. Marraskuussa Kentaurin asiantuntijat ja tutkijat esittelivät tutkimusintressejään ja -aiheitaan Nuorisotutkimuspäivillä. Osaamiskeskuksessa jatketaan edelleen laajan aineiston analyysia ja julkaistaan tutkimusaineiston pohjalta blogikirjoituksia, laajempia julkaisuja sekä tieteellisiä vertaisarvioituja artikkeleita. 

Vaikuttavuusosaamisen lisääminen nuorisojärjestökentällä on tärkeä tehtävä 

Monissa järjestöissä pähkäillään toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin keinojen parissa: mikä työkalu ja mikä ratkaisu sopisi juuri meidän järjestöllemme? Kentaurin yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä nuorisojärjestöjen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointiosaamista.  

Kuluneen vuoden aikana Kentauri on toteuttanut vaikuttavuuskoulutuksia, joissa on tutustuttu mm. tavoitteiden asettamiseen ja mittarien valitsemiseen, arviointitiedon johtamisen ja koordinoinnin lähtökohtiin ja periaatteisiin sekä harjoiteltu tehokasta vaikuttavuusviestintää. Kuluvan toimintakauden aikana kehitämme yhteistyössä järjestöjen kanssa osallisuusmittarin sekä ekologisen kestävyysmittarin kriteerit. Kentauri toimii moottorina myös kaikille järjestöille avoimessa vaikuttavuusverkostossa. 

Nuorisojärjestöjen tulevaisuudelle löytyy useita kiikareita 

Kentauri on kuluneen vuoden aikana haastanut järjestötoimijoita tulevaisuuskeskusteluun vastaamaan oman toimintansa peruskysymyksiin: millainen toimija järjestö on ja mikä tekee siitä kolmannen sektorin toimijan? Millainen on järjestön rooli nuorisotyön toimijana nyt ja tulevaisuudessa? Onko järjestön kaikilla toimijaryhmillä yhteinen näky järjestön perustehtävistä, logiikoista ja merkityksestä vai näyttääkö kuva kovin erilaiselta eri järjestöjen silmin?  

Viitekehikot keskustelujen hypoteeseja varten löytyvät Kentaurin oman asiantuntijuuden sekä tutkitun tiedon kautta. Tätä osaamista on hyödynnetty teemallisissa järjestötapaamisissa ja keskustelutapahtumissa, joiden kautta olemme piirtäneet yhteisiä tulevaisuuskuvia samalla järjestökentälle tärkeätä ennakointiosaamista kehittäen. Keskustelutapahtumissa on pohdittu myös Harrastamisen Suomen mallin merkitystä järjestönuorisotyölle.  

Osaamiskiekko edistää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista 

Kentaurin harrastustutkimuksen mukaan koulu on edelleen yksittäisistä oppimisympäristöistä merkittävin, mutta koulun ulkopuolelta löytyy yhä monipuolisemmin muita oppimisympäristöjä. Oppimismielessä koulun merkityksen (42%) ohi kiilasi keskustelut kavereiden (57%) sekä vanhempien (48%) kanssa. Neljäntenä tuli YouTube (41%), viidentenä muu sosiaalinen media (40%) ja kuudentena nähtiin harrastustoiminnan merkitys (36%). 

Kyselyn tulosten perusteella nuoret oppivat koulun ulkopuolella todella paljon – myös sellaista, mikä täydentää hyvin koulussa opittua sekä valmistaa monipuolisesti tulevaisuuteen. Tähän liittyviä haasteita on ainakin kaksi: Muualla opittua voi olla vaikea tunnistaa ja tunnustaa. Lisäksi nuorten harrastukset ja ylipäänsä harrastuneisuus eriytyvät. 

Kentaurin nelivuotiskauden yhtenä isona tehtävänä on vahvistaa ja systematisoida kansalaisjärjestöjen työelämä- ja oppilaitosyhteistyötä kansalaistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Tämän tehtävän toteuttamiseksi Kentaurissa on jatkokehitetty digitaalista Osaamiskiekkoa, joka näyttää järjestöissä hankitun osaamisen opinto- ja osaamispisteinä tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.  

Osaamiskiekkoa varten on verrattu järjestöjen koulutuksia ja digitaalisia osaamismerkkejä tutkintojen perusteisiin ja opetussuunnitelmiin ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen sekä ammatillisen korkeakoulutuksen tasoilla. Moniammatillisissa tulkintafoorumeissa eri puolella Suomea tehtyjä opinnollistamissuosituksia on linjattu opettaja- ja nuorisotyöprofession kanssa tasavertaisessa yhteistyössä jo yli 160 kappaletta.

Osaamiskiekko on maksuttomana ratkaisuna kaikkien ulottuvilla – niin nuorten, opettajien, nuorisotyön ammattilaisten ja työelämän. Vielä kuluvan toisen toimintavuoden aikana Osaamiskiekkoon tuodaan mukaan tekoälyominaisuus, joka vertaa käytettävissä olevien tietovarantojen kesken järjestökoulutusten ja tutkintojen vastaavuuksia osaamisen tuottamisen näkökulmista. Osaamiskiekossa mukana oleminen on kaikille avointa. Se on vetovoimatekijä oppilaitoksille ja vahva positiivinen viesti järjestöjen laatutyön tuloksista.  

Tulevana kolmantena toimintavuotena Kentauri vahvistaa rooliaan työelämän rajapinnoilla ja nojaa vahvemmin järjestö- ja viranomaisyhteistyöhön. Työelämän osaamisfoorumit tarjoavat elinkaarimallin mukaan nuorille mahdollisuuden kehittyä työelämään siirryttyään koko uran ajan jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti.

Työelämän osaamisfoorumit kirkastavat työpaikkojen keskeisimmät työtehtävät toimialoittain sekä määrittävät tehtävissä vaadittavan osaamisen. Samalla ne haastavat mukaan yhteiseen osaamisen kehittämiseen järjestöjen lisäksi yritykset ja koulutuksenjärjestäjät. Konsepti ratkoo osaltaan työpaikkojen kohtaanto-ongelmaa sekä tekee nuorille näkyväksi yritysten todellisia työvoimatarpeita.  

Duunikoutsi kokoaa erilaiset osaamiset yhteen

Osaamiskiekko  luo vastaavuuksia järjestötoiminnassa omaksutun osaamisen ja formaalin koulutuksen välille. Digitaalinen työelämävalmentaja Duunikoutsi edistää puolestaan mm. järjestö- ja harrastustoiminnassa kertyneen osaamisen hyödyntämistä työnhaussa ja työelämässä. Talous ja nuoret TATin kehittämä Duunikoutsi-sovellus saa Kentaurin sateenvarjon alla uusia ominaisuuksia. Uusien ominaisuuksien myötä nuori oppii tunnistamaan, millaista osaamista harrastusten kautta syntyy.  

Duunikoutsi kokoaa tekoälyn avulla nuoren osaamiset yhteen ja yhdistää ne nuoren henkilökohtaiseen osaamisprofiiliin. Tulevaisuudessa tarkoituksena on tarjota nuorelle kohdennettuja työpaikkoja ja yhdistää nuoren osaamisprofiili avoimiin työpaikkoihin.

Duunikoutsia voidaankin pitää eräänlaisena työelämävalmentajana, jonka avulla nuori saa valmennusta työnhakuun, omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamiseen sekä työelämän pelisääntöihin.  Ylpeydenaiheena mainittakoon myös se, että Duunikoutsin latausmäärät kaksinkertaistuivat kuluneen toimintakauden aikana. Latauksia on tällä hetkellä jo yli 31 000. 

Kentaurin osaamismerkit ovat nyt kaikkien järjestöjen käytössä 

Yhdistyksessä tai järjestössä toimiva nuori hankkii vapaaehtoistehtävissä valtavasti osaamista, jota voi ja kannattaa hyödyntää muuallakin. Marraskuussa julkaistut Kentaurin osaamismerkit tarjoavat kätevän tavan kuvata vapaa-ajalla kertyvää osaamista.  

Valtakunnallinen osaamismerkkisarja koostuu seitsemästä merkistä: Tukihenkilö, Ohjaaja, Myyjä, Viestijä, Vertaistukija, Tapahtumatoimija ja Kouluttaja. Jokainen merkki sisältää tehtäväkuvauksen ja tehtävässä korostuvan osaamisen. Merkkisarjaa voi käyttää sekä kokonaisuutena että yksittäisinä merkkeinä.  Merkkejä voi hyödyntää myös opinnoissa ja työnhaussa. Osaamismerkit liitetään myös Duunikoutsi-sovellukseen ja Osaamiskiekkoon. 

Lopuksi voidaan todeta, että Kentauri on vahva monialainen osaamistavaratalo, joka palvelee ensisijaisesti järjestöjen nuorisotyön toimijoita tutkimuksen, kehittämisen ja koulutusten kautta. Keväällä käynnistyvä kolmas toimintavuosi hyödyntää kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana syntynyttä osaamista ja nostaa yhä vahvemmin keskiöön konkreettisia toimintamalleja ja digitaalisia ratkaisuja. Lisäksi Kentauri tulee nykyistä näkyvämmin mukaan valtakunnalliseen keskusteluun osaamisen kehittäjänä sekä haluttuna yhteistyökumppanina järjestöjen, työelämän ja oppilaitosten rajapinnoilla.  

Lämmin kiitos yhteistyöstä kuluneena vuonna, rauhallista joulun aikaa ja kaikkea hyvää uudelle vuodelle 2022! 

Timo Sinivuori 
Kirjoittaja on Osaamiskeskus Kentaurin johtaja 
timo.sinivuori@kentauri.fi