Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Osaamiskeskus Kentauri / Opintotoiminnan Keskusliitto ry (Y-tunnus 0201789-3)

Osoite: Toinen linja 17, 5. krs, 00531 Helsinki

Sähköposti: toimisto@ok-sivis.fi

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Osaamiskeskus Kentaurin noudattama tietosuojakäytäntö. 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Raisa Omaheimo 

Yhteystiedot: raisa.omaheimo@kentauri.fi

3. Rekisterin nimi

Osaamiskeskus Kentaurin henkilötietojen käsittelyä tiedotuksessa, kyselyissä ja sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään järjestön viestintään ja tiedotukseen, kuten uutiskirjeiden lähettämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään sekä julkisista lähteistä, kuten internetistä järjestöjen ja muiden ei-kaupallisten toimijoiden julkisilta verkkosivuilta tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja

  • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue
  • työnantajaa koskevat tiedot
  • tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen tilaisuuksiin

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Osaamiskeskus Kentauri voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin Osaamiskeskus Kentauri varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Osaamiskeskus Kentaurin toimeksiannosta ja lukuun.

7. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen käyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä 

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö toimisto@ok-sivis.fi-sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Osaamiskeskus Kentauri huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Osaamiskeskus Kentauri oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Osaamiskeskus Kentauri rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimisto@ok-sivis.fi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

10. Evästeet

Osaamiskeskus Kentauri käyttää verkkosivustollaan evästeitä.

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Osaamiskeskus Kentauri voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin.