1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Osaamiskeskus Kentauri / Opintotoiminnan Keskusliitto rf (FO-nummer 0201789-3)

Adress: Andra Linjen 17, 5 vån, 00531 Helsingfors

E-post: toimisto@ok-sivis.fi

I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs Osaamiskeskus Kentauris dataskyddspraxis.

2. Dataskyddsombud

Namn: Raisa Omaheimo 

Kontaktuppgifter: raisa.omaheimo@kentauri.fi

3. Registrets namn

Osaamiskeskus Kentauris personregister för behandling av personuppgifter i kommunikation, enkäter och intressentrelationer.

4. Syfte med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att upprätthålla intressentrelationer, hålla kontakt med personer och ordna enkäter. Personuppgifter används i organisationens kommunikation, till exempel i nyhetsbrev.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse att behandla uppgifter och kommunicera med intressenternas kontaktpersoner i frågor som berör deras ansvarsområden.

Personuppgifter insamlas av de registrerade och från offentliga källor, såsom från organisationers och andra icke-kommersiella aktörers offentliga webbplatser eller andra motsvarande register i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

5. Registrets datainnehåll

I registret behandlas följande uppgifter:

• kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer

• uppgifter relaterade till arbetsuppgifter såsom befattning och ansvarsområde

• uppgifter om arbetsgivare

• uppgifter relaterade till evenemang såsom registrerades deltagande i evenemang

6. Mottagare av personuppgifter

Personuppgifter utlämnas till myndigheter i situationer där lagstiftningen tillåter eller ålägger det.

Osaamiskeskus Kentauri kan i behandlingen av uppgifter anlita tredje parters tjänster till exempel inom datateknik, varvid Osaamiskeskus Kentauri säkerställer att uppgifterna behandlas lagenligt genom avtalsarrangemang och instruktioner för tredje parter. Anlitade tredje parter kan variera. Dessa tredje parter behandlar uppgifter endast på upprad av Osaamiskeskus Kentauri för dess räkning.

7. Överföring av personuppgifter till tredjeländer

En del av de tjänster för behandling av personuppgifter som den personuppgiftsansvarige anlitar kan tillhandahållas utanför Europeiska unionens eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdets territorium. I överföringen av uppgifter iakttas då dataskyddslagstiftningens krav och används till exempel Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler när avtal om överföring av uppgifter ingås med tillhandahållare av dessa tjänster.

8. Förvaringstider för personuppgifter

Personuppgifter förvaras så länge som de behövs för det syfte för vilket de insamlats enligt denna dataskyddsbeskrivning. I förvaringen beaktas passiva personuppgifter, som raderas regelbundet.

9. Registrerades rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter

Granskningsrätt

Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats i personregistret och få en kopia av uppgifterna. Den registrerade ska skicka granskningsbegäran till toimisto@ok-sivis.fi. I granskningsbegäran ska den registrerade lämna information som behövs för att hitta uppgifterna. Vid behov begär den personuppgiftsansvarige om ytterligare information för att identifiera den registrerade. Svaret på granskningsbegäran skickas per e-post, såvida den registrerade inte begär att uppgifterna ska skickas på annat sätt.

Rätt att rätta uppgifter

Osaamiskeskus Kentauri ser i mån av möjlighet till att personuppgifter behandlas högklassigt. Osaamiskeskus Kentauri rättar, raderar eller kompletterar bristfälliga eller onödiga personuppgifter på eget initiativ eller utifrån den registrerades krav.

Rätt att begränsa behandlingen

Den registrerade har rätt att kräva att Osaamiskeskus Kentauri begränsar behandlingen, om den registrerade till exempel bestrider personuppgifternas riktighet. Då kan behandlingen begränsas tills den personuppgiftsansvarige har säkerställt deras riktighet.

Rätt att kräva att uppgifterna raderas eller förbjuda behandlingen av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att hans eller hennes personuppgifter raderas eller förbjuda behandlingen av dem om ett berättigat intresse föreligger. Den registrerade har alltid rätt att förbjuda direktmarknadsföring genom att skicka e-post till toimisto@ok-sivis.fi.

Rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten

Den registrerade kan framföra klagomål om behandlingen av personuppgifter till tillsynsmyndigheten som är dataombudsmannen.

10. Kakor

Osaamiskeskus Kentauri använder kakor på sina webbsidor.

11. Ändringar av dataskyddspraxis

Osaamiskeskus Kentauri kan ändra denna dataskyddsbeskrivning och uppgifterna i den.