SV-blogi-1.png

Kentauri stöder svenskspråkiga ungdomsorganisationer

Kompetenscenter Kentauri satsar också på svenskspråkig produktion. I vår nya blogg kommer vi att prata om det språksamarbete som redan har gjorts och framtida översättningar.

Kentauri har precis som andra kompetenscenter inom ungdomsbranschen verksamhet på både finska och svenska. Vi samarbetar med många instanser för att åstadkomma kvalitetsresultat på båda språken.

Tvåspråkigheten främjas av ett omfattande nätverk

Vi har på Kentauri kunnat konstatera hur viktigt det är med organisationssamarbete över språkgränserna. Utan samarbete kunde de svenskspråkiga organisationerna bli utan de vertyg och material som Kentauri erbjuder de finska organisationerna. Översättning av vertyg möjliggör en jämnare kompetens i ungdomsarbetet. Det har också varit trevligt för Kentauri att få vara med i nya nätverk, som vi samarbetar allt intensivare med.

En viktig del av tvåspråkigheten är att erbjuda information bland annat genom att låta översätta våra produkter till svenska. Vi samarbetar också regelbundet med bland annat Finlands Svenska 4H, Finlands Svenska Scouter rf och Svenska Folkskolans Vänner (SFV) samt Folkhälsan.

Kentauri är också med i kompetenscentrens svenskspråkiga nätverk för att den ömsesidiga informationsförmedlingen ska fungera och vi ska kunna utveckla vårt stöd för den svenska verksamheten bättre.

Det nyaste översatta materialet främjar utvärdering

Nyligen har vi särskilt fokuserat på att främja utvärderings- och framtidskompetensen samt att utveckla vertyg för identifiering av ungdomars kunnande.

Kentauri ordnade år 2021 en serie på sex utbildningar i effektmätning, som SFV nu håller på svenska. Tidigare har det mest funnits utbildning i effektmätning och utvärdering på finska, så vi är glada över detta samarbete.

När det gäller effektmätning har vi också ansett det viktigt att utarbeta vertyg för mätning av upplevelsen av delaktighet och överföring av ekologiska värderingar (NEMI). Den förstnämnda har redan publicerats på båda språken och den har presenterats för svenskspråkiga aktörer i november. Också NEMI-vertyget kommer att översättas till svenska. Vi håller presentationer och användarutbildningar gällande båda mätarna under 2023.

Fler forskningsresultat och vertyg på svenska

Att främja ungdomsorganisationernas framtidskompetens har i Kentauri delvis gått hand i hand med att främja kompetensen inom effektmätning. Vi har hållit workshopar i framsyn för organisationerna och i höst blir det en workshop på svenska med samma tema. På våren publicerar Kentauri en tvåspråkig framtidsguide för ungdomsorganisationer, där olika organisationer berättar om sitt framtids- och framsynsarbete. De svenskspråkiga ungdomsorganisationerna representeras i guiden av Finlands Svenska 4H.

Kentauri har utarbetat ett kompetensmärkessystem för unga volontärer. Märkena översätts under våren till svenska. Arbetet utfördes i samarbete med bland andra SFV. Man har också förbättrat tillgängligheten till Kentauris och dess samarbetspartners vertyg för främjande av identifiering av kunnande och sysselsättning av unga, nämligen Osaamiskiekko och Duunikoutsi på svenska.

Kentauri utvecklar också ett digitalt system för informationsproduktion. Systemet och dess instruktioner kommer att finnas på både finska och svenska. Systemet har utarbetats för att stöda ungdomsorganisationerna i deras arbete. Det kommer att underlätta jämförandet och utnyttjandet av information exempelvis när man gör finansieringsansökningar.

Mer information

Eeva Sinisalo-Juha, eeva.sinisalo-juha@kentauri.fi