Nuoria istumassa nuotion ympärillä

Ungdomar i fritids- och organisationsverksamhet, del 2: Synliggörande av kompetens

Hur synliggör man kompetens som inhämtats i organisations- och fritidsverksamhet?

Ungdomar anser att de lär sig många slags färdigheter i organisations- och fritidsverksamhet, framgår det av Kompetenscenter Kentauris enkät om ungdomars organisations- och fritidsverksamhet. Hur synliggör man all denna kompetens? 

Kentauris mål är att stärka identifiering och erkännande av inlärning på organisationsfältet samt harmonisera praxis som stöder detta på nationell nivå. Kentauris omfattande undersökning som kartlägger ungdomars personers fritids- och föreningsverksamhet ger svar på många frågor om ungdomars fritid. 

Undersökningsresultaten motiverar dem som arbetar med ungdomar att tillsammans lösa hur kompetens som inhämtats i fritids- och organisationsverksamhet kan synliggöras och utnyttjas i examensinriktad utbildning och i arbetslivet. Den första texten i artikelserien beskrev fritids- och organisationsverksamhetens inlärningsmiljöer, medan vi i den här artikeln fokuserar på olika lösningar och åtgärdsförslag. 

Organisationsverksamhet stöder identifiering och erkännande av ungdomars kompetens 

Vid sidan av formell utbildning ger fritids- och frivilligverksamhet kompetens som förtjänar att bli dokumenterad. Frivilligorganisationer kan för sin del bidra till att den kompetens som ungdomar inhämtar i verksamhet utanför skolan identifieras och erkänns. I bästa fall kan detta komplettera skolstudier och även utnyttjas på andra livsområden, såsom i anslutning till fortlöpande inlärning i arbetslivet. 

Detta förutsätter så klart att organisationer planerar verksamheten ur ett inlärningsperspektiv och införlivar etablerad praxis för identifiering och erkännande av kompetens i verksamheten. Kompetens kan visas med till exempel konventionella betyg eller digitala kompetensmärken. 

Synliggörande av kompetens med mångsidiga verktyg 

De studiecentraler som fungerar som frivilligorganisationernas vuxenläroanstalter instruerar och stöder sina medlemsorganisationer genom processer för utveckling, identifiering och erkännande av kompetens. De producerar också en hel del öppet material till exempel som stöd för planering av högkvalitativ utbildning. Även de lösningar som Kompetenscenter Kentauri utvecklat och utvecklar stöder detta viktiga arbete, och med hjälp av dem kan läroanstalter och arbetslivsaktörer lättare beakta kompetens som i synnerhet inhämtats i organisations- och fritidsverksamhet. 

Till dem hör Talous ja nuoret TATs Duunikoutsi app och Scouternas digitala Kompetensvisaren, som Kompetenscenter Kentauri vidareutvecklat för att stödja identifiering och erkännande av kompetens ännu bättre. 

Kompetensmärken för frivilligarbete synliggör ungdomars kompetens 

Kompetenscenter Kentauri har tagit fram en serie av kompetensmärken som stöder identifiering och erkännande av kompetens som inhämtats i frivilligverksamhet. Kompetensmärken har särskilt utvecklats för organisationer som specialiserat sig på ungdomsarbete och organisationers unga frivilliga, men alla organisationer kan fritt använda den. 

Med Kentauris kompetensmärken är det lätt att synliggöra kompetens som inhämtats i frivilligverksamhet. Med kompetensmärken kan man stärka ungdomars självförtroende och självkännedom när det gäller kunskaper och färdigheter som inhämtats i frivilligarbete. Märken kan även utnyttjas i studier och jobbsökande. 

Kentauris nya nationella kompetensmärkenserie består av sju märken. Märkenserien kan användas som helhet eller som enskilda märken. 

Från tolkningsforum till digital kompetenskompass 

Multiprofessionella tolkningsforum för kompetens samlar ihop lärare, ungdomsarbetare och studerande för att jämföra den kompetens som inhämtas i frivilligorganisationer med examensgrunder och läroplaner. På dessa forum skapar utbildningsanordnare och ungdomsorganisationer nya sätt att identifiera fortlöpande inlärning och kompetens genom att utnyttja data och analyser av inlärning. 

De skolspecifika och allt mer också riksomfattande anvisningarna och exemplen ger läroanstalterna kostnadseffektivitet, lärarna verktyg för identifiering av kompetens och studerandena jämlika möjligheter att få sin kompetens erkänd. Tolkningsforumens jämförelser av kompetens som inhämtas i frivilligorganisationer och den kompetens som examen kräver synliggörs med hjälp av den digitala kompetenskompassen Osaamiskiekko. 

Osaamiskiekko förenar organisationer och läroanstalter 

Kompetenskompassen Osaamiskiekko är ungdoms- och organisationssektorns samt läroanstalternas gemensamma digitala tjänst som synliggör och jämför organisationernas utbildning och kompetenstecken med det officiella utbildningssystemet. Den ägs av ungdomarna och dem som sysslar med ungdomsarbete. Med hjälp av kompetenskompassen kan ungdomar och deras handledare diskutera utbildningsalternativ i relation till den kompetens som inhämtas på fritiden. Organisationer erbjuder möjligheter till kompetens som inhämtas på fritiden, och Osaamiskiekko hjälper ungdomar att identifiera karriäralternativ relaterade till deras kompetens. 

Kompetenskompassen Osaamiskiekko höjer för sin del värdet på den utbildning som organisationer erbjuder, eftersom den jämför kompetens med examensinriktad utbildning. Studerande undrar ofta hur de kunde dra nytta av kompetens som inhämtats på fritiden i sina examensstudier. Osaamiskiekko gör det lättare att erkänna kompetens som en del av examen. Kompetenskompassen kan med andra ord lätta på studiebördan och eventuellt också påskynda studierna. 

Frivilligorganisationer kan för sin del bidra till att den kompetens som ungdomar inhämtar utanför skolan identifieras och erkänns. I bästa fall kompletterar den kompetens som inhämtats på fritiden skolstudierna och medför nytta även på andra livsområden

Kompetenskompassen Osaamiskiekko underlättar också lärarnas arbete genom rekommendationer och exempel på hur kompetens som inhämtats i intressen och på fritiden erkänns som en del av studierna i olika examensdelar. För utbildningsanordnare ger det möjligheter att erbjuda ett mångsidigare studieutbud och mer effektivt slutförda examina. Deltagande i Osaamiskiekko är dessutom en klar attraktionsfaktor även i rekryteringen av studerande. När det gäller hela utbildningssystemet är det klokt att fördela resurser mellan dem som anordnar examensutbildning och dem som anordnar fritidsverksamhet. 

En ny egenskap hos Osaamiskiekko är artificiell intelligens, som jämför utbildningsdata från olika databaser och register. Redan nu är organisationers validerade utbildningar tillgängliga via vissa studiecentraler för jämförelser med examensgrunder, läroplaner och utbildningsmodeller i databasen Koski. 

Inom den närmaste framtiden kommer de digitala kompetensmärken att komplettera denna kedja av datalager, där systemet genast visar alla kompetensmotsvarigheter. När det grundläggande arbetet utförs med hjälp av artificiell intelligens löper tolkningsforumens och lärarnas arbete ännu snabbare. Kompetenskompassen Osaamiskiekko är en avgiftsfri tjänst som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och som kommer att vara ett tillförlitligt verktyg för allt fler på fältet för fortlöpande inlärning. 

Duunikoutsi coachar i jobbsökandet 

Medan Osaamiskiekko skapar jämförelser mellan kompetens som inhämtats i organisationsverksamhet och formell utbildning fokuserar Duunikoutsi på utnyttjande av informell kompetens i jobbsökandet och arbetslivet. Duunikoutsi är ett slags arbetslivscoach som hjälper ungdomar att hitta jobb, identifiera starka sidor och kompetens samt beakta spelreglerna i arbetslivet. 

Duunikoutsis avsnitt om självkännedom hjälper ungdomar att fokusera på de starka sidor och den kompetens som de inhämtat i fritidsverksamhet. Med arbetet vid Kentauri får Duunikoutsi i början av 2022 en kompetensprofil som samlar ihop ungdomars kompetens och förenar ungdomars personliga kompetensprofil med lämpliga sommarjobb. 

 
Författare:  
Timo Sinivuori, timo.sinivuori@kentauri.fi 
Essi Lehtovaara, essi.lehtovaara@kentauri.fi 

Läs också: