Nuoria istumassa nuotion ympärillä

Nuoret harrastus- ja järjestötoiminnassa, osa 2: Osaaminen näkyväksi

Miten järjestö- ja harrastustoiminnassa hankittua osaamista tehdään näkyväksi?

Nuoret kokevat oppivansa järjestö- ja harrastustoiminnasta paljon erilaisia valmiuksia, selviää Osaamiskeskus Kentaurin nuorten järjestö- ja harrastustoimintaa koskevasta kyselystä. Miten tätä kaikkea hankittua osaamista tehdään näkyväksi? 

Kentaurin tavoitteena on vahvistaa järjestökentällä tapahtuvan oppimisen tunnistamista ja tunnustamista sekä yhtenäistää tätä tukevia käytäntöjä kansallisella tasolla. Kentaurin laaja nuorten harrastus- ja järjestötoimintaa kartoittava tutkimus vastaa moniin nuorten vapaa-aikaa koskeviin kysymyksiin.

Tutkimuksen tulokset haastavat nuorten kanssa työskentelevät yhdessä ratkaisemaan sitä, miten harrastus- ja järjestötoiminnassa saatua osaamista voidaan tehdä näkyväksi ja hyödyntää tutkintotavoitteisessa koulutuksessa ja työelämässä. Kirjoitussarjan ensimmäinen osa kuvasi sitä, millainen oppimisympäristö harrastus- ja järjestötoiminta on, tässä keskitymme erilaisiin ratkaisumalleihin ja toimenpide-ehdotuksiin.   

Järjestötoiminta tukee nuorten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista  

Formaalin koulutuksen ohella harrastus- ja vapaaehtoistoiminnastakin saa osaamista, joka ansaitsee tulla dokumentoiduksi. Kansalaisjärjestöt voivatkin osaltaan auttaa toiminnassaan mukana olevia nuoria osoittamaan ja hyödyntämään koulun ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Parhaimmillaan tällä voidaan täydentää koulussa tapahtuvaa opiskelua sekä hyödyntää myös muilla elämän osa-alueilla, kuten vaikkapa osana työelämän jatkuvaa oppimista.  

Tämä tietenkin edellyttää järjestöiltä myös toiminnan oppimislähtöistä suunnittelua sekä yleisesti hyväksyttyjen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjen saattamista osaksi toimintaa. Osaamisen todisteiksi sopivat esimerkiksi perinteiset osaamistodistukset tai digitaaliset osaamismerkit. 

Osaaminen näkyväksi monipuolisilla työkaluilla 

Kansalaisjärjestöjen aikuisoppilaitoksina toimivat opintokeskukset ohjaavat ja tukevat jäsenjärjestöjään osaamisen kehittämisen, tunnistamisen ja tunnustamisen prosesseissa. Ne tuottavat runsaasti myös avoimia aineistoja esimerkiksi laadukkaan koulutuksen suunnittelun tueksi kenen tahansa käytettäväksi. Tätä tärkeää työtä tukevat myös Osaamiskeskus Kentaurissa kehitetyt ja kehitteillä olevat ratkaisut, joiden avulla sekä oppilaitoksissa että työelämässä voidaan helpommin huomioida erityisesti järjestö- ja harrastustoiminnassa hankittua osaamista.   

Näihin ratkaisuihin lukeutuvat Talous ja nuoret TATin Duunikoutsi-sovellus sekä Partiolaisten digitaalinen Osaamiskiekko, joita on jatkokehitetty Osaamiskeskus Kentaurissa tukemaan entistä paremmin osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.  

Vapaaehtoistyön osaamismerkit tuovat nuorten osaamista näkyviin 

Osaamiskeskus Kentauri on luonut osaamismerkkisarjan, joka tukee vapaaehtoisten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Osaamismerkit on kehitetty erityisesti nuorisotyötä tekeville järjestöille ja järjestöjen nuorille vapaaehtoisille, mutta merkit ovat vapaasti kaikkien järjestöjen käytettävissä. 

Kentaurin osaamismerkkien avulla vapaaehtoistoiminnassa kertyvä osaaminen on helppo tehdä näkyväksi. Osaamismerkeillä voi vahvistaa nuoren itsetuntemusta ja ymmärrystä vapaaehtoistyössä saaduista tiedoista ja taidoista. Merkkejä voi hyödyntää myös opinnoissa ja työnhaussa. 

Kentaurin uusi, valtakunnallinen osaamismerkkisarja koostuu seitsemästä merkistä. Merkkisarjaa voi käyttää sekä kokonaisuutena että yksittäisinä merkkeinä.  

Tulkintafoorumeista digitaaliseen osaamiskiekkoon 

Moniammatillisissa osaamisen tulkintafoorumeissa on koottu yhteen opettajia, nuorisotyöntekijöitä sekä opiskelijoita vertaamaan kansalaisjärjestöissä syntyvää osaamista tutkintojen perusteisiin ja opetussuunnitelmiin. Tulkintafoorumeissa koulutuksen järjestäjät ja nuorisotyötä tekevät järjestöt luovat uutta jatkuvan oppimisen ja osaamisen tunnistamisen tapaa ja hyödyntävät tässä yhdessä tuotettua dataa ja oppimisanalytiikkaa. 

Koulukohtaiset ja yhä enemmän myös valtakunnalliset yhteiset ohjeistukset ja esimerkit tuovat oppilaitoksille toiminnan kustannustehokkuutta, opettajalle varmuutta osaamisen tunnistamiseen ja opiskelijoille yhdenvertaisuutta osaamisen tunnustamiseen. Tulkintafoorumeissa todetut vastaavuudet kansalaisjärjestöissä hankitun ja hankittavan osaamisen sekä tutkinnoissa vaadittavan osaamisen välillä tehdään näkyväksi digitaalisen Osaamiskiekon avulla.    

Osaamiskiekko yhdistää järjestöt ja oppilaitokset  

Osaamiskiekko on nuoriso- ja järjestöalan sekä oppilaitosten yhteinen digitaalinen palvelu, joka havainnollistaa ja vertaa järjestöjen tarjoamaa koulutusta ja osaamismerkkejä rinnakkain virallisen koulutusjärjestelmän kanssa. Sen omistajia ovat nuoret itse sekä nuorten kanssa työskentelevät. Osaamiskiekon avulla nuoret ja heidän ohjaajansa voivat pohtia kouluttautumisvaihtoehtoja suhteessa vapaa-ajalla syntyvään osaamiseensa. Järjestöt tarjoavat vapaa-ajalla hankittavaa osaamista ja Osaamiskiekko auttaa nuorta tunnistamaan osaamisensa kiinnittyviä uravaihtoehtoja.  

Osaamiskiekko nostaa osaltaan järjestöjen tarjoaman koulutuksen arvoa, kun sillä nähdään olevan vastaavuuksia tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Opiskelijat pohtivat usein, miten hyödyntäisi vapaa-ajalla hankittua osaamista tämän hetkisissä tutkinto-opinnoissaan. Osaamiskiekko helpottaa osaamisten tunnustamisessa ja hyväksymisessä osaksi tutkintoa. Osaamiskiekko voi siis keventää opiskelutaakkaa ja mahdollisesti myös nopeuttaa opintoja.  

Kansalaisjärjestöt voivat auttaa nuoria osoittamaan ja hyödyntämään koulun ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Parhaimmillaan vapaa-ajan osaamisen tunnustaminen täydentää koulussa tapahtuvaa opiskelua ja tuo hyötyä myös muille elämän osa-alueille.

Osaamiskiekko helpottaa myös opettajien työtä näyttämällä suosituksia ja esimerkkejä siitä, miten harrastuksissa ja vapaa-ajalla hankittua osaamista tunnustetaan osaksi opintoja eri tutkintojen osakokonaisuuksissa. Koulutuksen järjestäjille osaamiskiekko tarjoaa mahdollisuuksia monipuolisempaan opintotarjontaan sekä tehokkaammin suoritettuihin tutkintoihin. Osaamiskiekossa mukana oleminen on selkeä vetovoimatekijä myös opiskelijahankintaan. Koulutusjärjestelmätasolla resurssien viisas kohdistaminen tutkintokoulutusten tarjoajien ja vapaa-ajalla osaamistarjontaa tuottavien kesken olisi järkevää.  

Uutena ominaisuutena Osaamiskiekkoon on valmistumassa tekoälyominaisuus, joka vertaa eri tietokannoista ja rekistereistä saatavaa koulutustietoa keskenään. Jo nyt järjestöjen validoidut koulutukset ovat tiettyjen opintokeskusten kautta saatavana vertailtavaksi Koski-tietokannassa oleviin tutkintojen perusteisiin, opetussuunnitelmiin ja koulutusmalleihin.  

Lähitulevaisuudessa digitaaliset osaamismerkit täydentävät tätä yhteistä tietovarantojen ketjua, josta systeemikehitys tuo hetkessä näkyviin kaikki mahdolliset osaamisten vastaavuudet. Kun tekoäly tekee tämän pohjatyön, on tulkintafoorumeiden ja opettajien työ vieläkin monin verroin nopeampaa. Osaamiskiekko on kaikille ilmainen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama palvelu, joka tulee olemaan yhä useamman käyttäjän luotettava työkalu jatkuvan oppimisen kentillä.  

Duunikoutsi valmentaa työnhaussa 

Osaamiskiekon luodessa vastaavuuksia järjestötoiminnassa omaksutun osaamisen ja formaalin koulutuksen välille, keskittyy Duunikoutsi järjestö- ja harrastustoiminnan kautta kertyneen osaamisen hyödyntämiseen työnhaussa ja työelämässä. Duunikoutsi onkin eräänlainen työelämävalmentaja, jonka avulla nuori saa valmennusta työnhakuun, omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamiseen sekä työelämän pelisääntöihin. 

Duunikoutsin itsetuntemus-osio valmentaa nuorta pohtimaan omia vahvuuksiaan ja osaamista, jota nuorelle on kertynyt vapaa-ajan toiminnan kautta. Osaamiskeskus Kentaurin työn myötä Duunikoutsiin tuodaan alkuvuonna 2022 osaamisprofiili-ominaisuus, joka kokoaa nuoren osaamisen yhteen ja yhdistää nuoren henkilökohtaisen osaamisprofiilin sopiviin kesätyöpaikkoihin. 


Kirjoittajat: 
Timo Sinivuori, timo.sinivuori@kentauri.fi
Essi Lehtovaara, essi.lehtovaara@kentauri.fi

Lue myös: