Neljä nuorta istuu kalliolla ottamassa selfietä.

Tutustu Kentaurin opiskelijatöihin

Opiskelijaharjoittelijat ovat Kentaurissa tärkeässä roolissa. Harjoittelijoiden kautta Kentaurille avautuu uudenlainen ovi nuorten maailmaan ja samalla nuoret saavat itselleen arvokasta työkokemusta. Tälle sivulle on koottu opiskelijoiden harjoittelutöitä. Tervetuloa tutustumaan!HARRASTUSTOIMINNAN TÄRKEÄT IHMISET OVAT OSA NUOREN RESILIENSSIÄ

Opiskelijan kirjoittama artikkeli, julkaistu joulukuussa 2023.

Tekijä: Saara Rimon, yhteisöpedagogiopiskelija, Humak

Nuoriin kohdistuu nykypäivänä kovasti paineita ja odotuksia. Nuoren resilienssillä on vaikutusta siihen, kuinka hyvin hän selviää haasteissa ja kestää vastoinkäymiset. Resilientillä nuorella on edellytykset säilyttää toimintakyky muutoksissa. Nuorella tulisi olla ainakin yksi luottohenkilö, jolta hän saisi ehdotonta hyväksyntää. Jos nuorella ei ole omassa perheessä tai lähipiirissä luottohenkilöä, nuori saattaa myös löytää tärkeän ystäväsuhteen joko koulusta tai harrastuspiiristä.

Tulevaisuuskysely 2021:n mukaan nuori lähtisi harrastukseen mukaan helpommin, jos saisi kaverin samaan harrastukseen. Mutta mitäpä jos kaveria ei ole? Rimon opinnäytetyössään Tulevaisuuskysely 2021:n aineistoa sekä kouluvalmentajien fokusryhmäkeskusteluja miettiessään sitä, miten saada jokainen yläkoululainen nuori ainakin kokeilemaan harrastusta. Artikkeli esittelee myös Rimonin kehittämän teoreettisen HappyHobbie-sovelluksen, joka voisi auttaa nuoria kokeilemaan harrastuksia.

kansikuvasaara-2.png

MAHDOLLISUUDET NUORTEN IDENTITEETTIHORISONTIN LAAJENTAMISEEN

Opiskelijan kirjoittama artikkeli, julkaistu joulukuussa 2023.

Tekijä: Katri Seppälä, yhteisöpedagogiopiskelija, Humak

Mediasta on saanut lukea viime vuosina useita tarinoita, jossa esimerkiksi lääkärin urasta haaveilevaa maahanmuuttotaustaista nuorta painostetaan ammattikouluun. Tilastojenkin valossa maahanmuuttotaustainen nuori päätyy todennäköisemmin ammattikouluun kuin lukioon. Tämä näkyy myös yliopistojen ja korkeakoulujen hakijoissa, joissa on selvästi vähemmän maahanmuuttotaustaisia. Maahanmuuttotaustaan on todettu liittyvän myös heikompi koulumenestys sekä korkeampi todennäköisyys koulutuksen varhaiselle keskeyttämiselle.

Katri Seppälä esittelee tässä artikkelissa opinnäytetyötään Maailma auki mahdollisuuksille sekä sen kirjoitusprosessia, hänen tekemiään havaintoja kahdesta pääaineistosta sekä huomioitaan matalasti koulutettujen vanhempien osallistamisesta ja vertaissuhteiden hyödyntämisestä ohjauksessa. Kehittämistyön tuotoksena syntyi ohjausmalli ja sitä esittelevä materiaali maahanmuuttotaustaisten nuorten ja heidän vanhempiensa ohjaustyötä tekeville. Seppälä esittelee myös, miten tämä ohjausmalli ja materiaali rakentuivat prosessin aikana.

Katri Seppälän artikkelin kansikuva. Otsikko, kuva iloisista nuorista naisista kukkien keskellä.

JÄRJESTÖSSÄKIN MUUTOS LÄHTEE ITSETUNTEMUKSESTA

Opiskelijan kirjoittama artikkeli, julkaistu joulukuussa 2023.

Tekijä: Johanna Firtina, yhteisöpedagogiopiskelija, Humak

Viime aikojen tapahtumat maailmassa jatkavat kertomusta siitä, että elämme muutoksen keskellä. Esimerkiksi ekologisen jälleenrakentamisen kaltaiset megatrendit ovat pitkän aikavälin muutoksia. Toisaalta toimintaympäristössämme tapahtuu yllättäviä muutoksia, joita on vaikea tai mahdoton ennustaa etukäteen. Voimme joka tapauksessa helpottaa oman toimintamme sopeuttamista erilaisiin muutostilanteisiin olemalla tietoisia toiminnastamme ja kehittämisvalmiuksistamme.  

Firtina tutkii opinnäytetyössään nuorisojärjestöjen näkökulmasta toiminnan kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä eli kehitysvalmiuksia ja niiden summana muodostuvaa muutosketteryyttä. Työ keskittyy toiminnan kehittämiseen ekologisesti kestävästä näkökulmasta. 

Artikkelissa Firtina kuvaa opinnäytetyönsä taustoja ja kertoo kehittämästään ”Osallistava työpajamalli järjestön kehitysvalmiuksien tunnistamiseen” -työkalusta.

Johanna Firtinan opinnäytetyöhön liittyvän työpajamallin opetusvideo.

ARVOT JA TUNTEET OVAT NUORTEN OSALLISTAMISEN KESKIÖSSÄ

Opiskelijoiden kirjoittama artikkeli, julkaistu elokuussa 2023.

Tekijä: Terhi Ljungkvist & Maiju Tuomainen, yhteisöpedagogiopiskelijat, Humak

Viime vuosien suuret yhteiskunnalliset liikkeet, kuten #metoo, Black Lives Matter ja Elokapina, ovat tehneet vaikuttavia avauksia yhteiskunnallisen muutoksen edistämiseksi. Niiden seurauksena useat epäkohdat, kuten poliittisen järjestelmämme epätasa-arvo ja väkivaltaisuus sekä elämäntapamme kestämättömyys, ovat nousseet julkiseen keskusteluun globaalisti. Liikkeet ovat luoneet muutosta niin normeihin ja asenteisiin kuin lainsäädäntöönkin. Tämän uuden ajan aktivismin keskeisiä toimijoita ovat nuoret. Globaalien liikkeiden aikakaudella perinteiset osallistumisen tavat tulevat haastetuksi edellyttäen järjestöiltä kykyä uudistua.​

​Opinnäytetyön tavoitteena oli 1. vahvistaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa, 2. tuottaa uutta tietoa nuorten osallistamiseksi ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäämiseksi, ja 3. luoda konkreettisia tapoja, joiden avulla voidaan huomioida aktivismin ja vallan muutokset toiminnassa.

Artikkelissa Ljungkvist ja Tuomainen kertovat lyhyesti opinnäytetyönsä sisällöistä ja havainnoista.

HARRASTAMINEN LISÄÄ KOKEMUKSIA OSALLISUUDESTA JA OPPIMISESTA

Opiskelijan kirjoittama artikkeli, julkaistu kesäkuussa 2023.

Tekijä: Virpi Kääriäinen, yhteisöpedagogiopiskelija, Humak

Keväällä 2021 Humakin opiskelijat keräsivät laadullisen aineiston haastattelemalla nuoria. Aineistoon kerättiin fokusryhmähaastatteluina tietoa nuorten harrastamisesta ja sen merkityksestä heidän elämäänsä ja osallisuuden kokemuksiin. Keväällä 2023 yhteisöpedagogiopiskelija käsitteli ja analysoi tutkimusaineiston.

Artikkeli käsittelee osallisuutta teoreettisesti sekä haastatteluista saatujen esimerkkien avulla.

Opinnäytetyön kansikuva.

JOHDATUS OSAAMISMERKKIEN MAAILMAAN

Opiskelijoiden tekemät nettisivut, julkaistu 2021.
Tekijät: Tiia Määttä ja Tiia Toikkanen, yhteisöpedagogiopiskelijat, Humak

Oman osaamisen tunnistamisesta on hyötyä monella tavalla. Kentaurissa harjoittelunsa suorittaneet yhteisöpedagogiopiskelijat kokosivat harjoittelunsa päätteeksi osaamismerkkejä esittelevän verkkosivun. Sivulle on koottu myös osaamismerkkien luomiseen ja hakemiseen liittyviä ohjeita.

HARRASTUSAIHEISIA VIDEOITA

Opiskelijaharjoittelijoiden tekemiä videoita, julkaistu 25.5.2021.
Tekijät: Tiia Määttä ja Tiia Toikkanen, yhteisöpedagogiopiskelijat, Humak

Vapaa-ajalla nuorille syntyy monenlaista osaamista ja osallisuuden kokemusta, jota ei välttämättä aina tunnisteta tai osata sanoittaa esiin. Teimme kyselyn nuorille heidän harrastuksistaan, ja pysähdyttyään asian äärelle he löysivät itsestään monenlaista osaamista. Tunnistatko itse samoja oivalluksia?

Tämä video on Kentaurin opiskelijoiden tekemä kooste porukalla harrastavien nuorten kokemuksista.

Harrastaminen porukalla

Tämä video keskittyy yksin tapahtuvaan harrastamiseen.

Yksin tapahtuva harrastaminen