Kentauri_Asiantuntija_Vaikuttavuus-nyt-ja-huomenna.png

Genomslagskraft i dag och i morgon

Planering och mätning av verksamhetens genomslagskraft utgör en viktig del av ungdomsorganisationers kompetens.

Planering, genomförande och verifiering av en ändamålsenlig verksamhet kräver långsiktighet och kompetens. Målet för Kompetenscenter Kentauri är att öka ungdomsorganisationernas förmåga att ordna ändamålsenlig verksamhet.

Alla föreningar har grundats för vissa syften. Målet för ungdomsorganisationernas verksamhet är ofta att barn och ungdomar ska må bra. Konsekvenserna av verksamheten är i sin tur förändringar som en organisation eller annan aktör åstadkommer i sin målgrupp eller de frågor som den arbetar för. Genomslagskraft handlar däremot om den mer omfattande samhälleliga nytta som en organisation strävar efter, till exempel en positiv förändring i ungdomars välbefinnande.

Då många aktörer arbetar för samma mål är det mer sannolikt att förändringar åstadkoms. Sällan kan i synnerhet en liten förening ensam åstadkomma stora förändringar.

Ändamålsenlig verksamhet lever med tiden

Om vi vill planera verksamhet för att öka ungdomars välbefinnande, måste vi först utreda vad välbefinnande innebär ur vår egen förenings eller organisations perspektiv. Därefter ställer vi mål och indikatorer med vars hjälp uppnåendet av målen mäts. Verksamheten utgår från detta.

Föreningar vill ofta hålla fast vid gammal god praxis, men om man vill uppnå resultat även i framtiden gäller det att modigt testa nya verksamhetsformer och ibland också tyvärr slopa gamla. Det gäller att fråga sig hurdan verksamhet som ger resultat efter tio år och förbereda sig på förändringar.

Kartläggning av utmaningar i mätningen av resultat

På Kentauri kartlade vi ungdomsorganisationers kompetens i genomslagskraft och utbildningsbehov i slutet av 2020. De ungdomsorganisationer som svarade på enkäten anser att uppställningen av mål är lättast. Över 80 procent anser att det åtminstone sker relativt väl.

Valet av indikatorer för resultaten var däremot svårare. Endast knappt hälften anser att det åtminstone sker relativt väl. Våra färska observationer av både ungdomsorganisationer och andra organisationer stärker vår uppfattning om att indikatorerna är en sorts akilleshäl i organisationernas genomslagskraftskompetens.

Tyvärr besvarades enkäten endast av 27 organisationer, och således är informationen inte särskilt heltäckande med tanke på behoven. I planeringen av den kommande utbildningen i genomslagskraft har vi kompletterat den information som enkäten gav med observationer från workshoppar och färska utbildningar.

Genomslagskraft genom utbildning

Behovet av kompetens i mätningen av verksamhetsresultat syntes också i de utbildningsbehov som lyftes fram i enkäten och där de tre viktigaste bestod av kommunikation om genomslagskraft, indikatorer och samhälleliga konsekvenser.

Vi frågade också hurdan kompetens organisationer behöver för att verksamheten ska ge resultat ännu efter tre eller tio år. Även på denna punkt betonades kommunikation och mätning i svaren.

”Utbildning i frågor relaterade till genomslagskraft behövs. Dessutom borde medarbetarna vara intresserade av sektorn och sträva efter att påverka.”

När det gäller framtiden ansågs det också vara viktigt att aktörerna engagerar sig, eftersom genomslagskraft är långsiktigt arbete.

Under våren och hösten erbjuder Kentauri pilotutbildningar på sex områden inom genomslagskraft som lyfts fram i enkäten och våra observationer: genomslagskraft som samhällsfenomen och relaterade begrepp, mål och indikatorer, verifiering av resultat och effekter (bl.a. utvärdering), ledning och samordning, analys och utnyttjande av utvärderingar samt information om genomslagskraft.

De mest brådskande frågorna, dvs. indikatorer och begrepp, behandlas på våren och resten på hösten. Välkommen!

Marion Fields
Skribenten är sakkunnig vid Kompetenscenter Kentauri och Studiecentralen Sivis
marion.fields@kentauri.fi

Ta del av Kentauris utbildningar i genomslagskraft och anmäl dig!