Nuoria pöydän ympärillä tietokoneiden kanssa.

Digitala verktyg hjälper att identifiera och erkänna kompetens

Ekosystem för fortlöpande inlärning kräver nya metoder

Identifiering och erkännande av kompetens utvecklas hela tiden, och de föränderliga miljöerna kräver nytt tänkande och nya verktyg.

Frivilligorganisationer och EdTech-företag har aktivt deltagit i diskussionen om fortlöpande inlärning och ekosystemtänkande. Ekosystemen för identifiering och erkännande av kompetens börjar konkretiseras genom olika digitala lösningar och lokala projekt. Frivilligorganisationer validerar aktivt sin kompetensproduktion, och läroanstalter tar gärna emot validerad kompetens, som tillämpats i praktiskt frivilligarbete. Å andra sidan har fortlöpande inlärning även kritiserats för att vara alltför arbetslivsorienterad, och man har börjat försvara den fortlöpande inlärningens bildningsmässiga och ekosociala aspekter.

Kentauri stärker samarbetet mellan läroanstalterna och arbetslivet 

Så småningom har det uppstått olika slags digitala operativa modeller och lösningar på fältet för identifiering och erkännande av kompetens i anslutning till ekosystem. De öppnar nya möjligheter för till exempel studiehandledning men ställer också utmaningar för studerande och lärare, karriärstyrning och arbetslivstjänster, proffs inom ungdomsarbete, arbetslivets HR-tjänster och myndigheter. En av Kompetenscenter Kentauris uppgifter är att befästa organisationernas samarbete med arbetslivet och läroanstalterna. I praktiken innebär det att tillsammans identifiera och erkänna kompetens som inhämtats i samband med fritidsintressen och frivilligarbete.

Duunikoutsi är en mobilapp som riktar sig till 13–25 år gamla personer. Via den får unga coachning för arbetslivet och jobbsökandet. I syfte att stärka samarbetet har Kentauri utvecklat innehåll i Duunikoutsi som hjälper unga att få en bild av sin kompetens som inhämtats i fritidsintressen och vardagen och som kan utnyttjas när man söker jobb. I år utvecklar Kentauri en kompetensprofilfunktion för appen som fungerar som ett långsiktigt verktyg för unga och som samlar all inhämtad kompetens på ett och samma ställe. Vårt långsiktiga mål är att förena arbetsplats- och utbildningsrekommendationer med ungas kompetensprofiler. 

Gemensamma tolkningar och digitala lösningar 

Det är lätt att konstatera att man i informella inlärningsmiljöer utvecklar kompetens som är nödvändig i framtiden, i synnerhet ur arbetslivets perspektiv. För att identifiera relevant inlärning på en viss nivå behöver vi gemensamma kompetenstolkningsforum för organisationer och läroanstalter. Dessa forum ökar vår förståelse och skapar en kompetensdialog mellan skolornas undervisning och handledning samt organisationernas verksamhet. Därför är multiprofessionella kompetenstolkningsforum för både läroanstalter och företag även en central resurs för det digitala ekosystemet för fortlöpande inlärning. 

De rekommendationer för erkännande av kompetens som uppstår på tolkningsforum blir tillgängliga för alla via den digitala Kompetensvisaren. Kompetensvisaren synliggör hur kompetens som inhämtats i fritidsintressen eller frivilligverksamhet kan utnyttjas i studier som leder till examen. Kompetensvisaren visar tydligt hur organisationsutbildning och digitala kompetenstecken motsvarar examensstudier.

En central del av Kompetensvisaren är läroanstalternas rekommendation för hur kompetens som inhämtas i organisationer ska erkännas vid läroanstalter och deras examina. Om en organisations utbildningar eller digitala kompetenstecken ännu inte utnyttjas vid en läroanstalt, kan Kentauri ordna ett tolkningsforum, där den kompetens som inhämtas via organisationen och examensgrunderna diskuteras och jämförs i syfte att komma med rekommendationer för erkännande av kompetens. Denna information offentliggörs i Kompetensvisaren. Läroanstalter och organisationer skapar alltså eget innehåll i Kompetensvisaren. Alla organisationer som bedriver ungdomsarbete och läroanstalter är välkomna att producera innehåll i Kompetensvisaren. Tolkningsforumen och Kompetensvisaren är öppna och avgiftsfria för alla, och de tillhandahålls av Kompetenscenter Kentauri, som beviljats finansiering av UKM. 

Synliggörandet av kompetens som inhämtas på fritiden är alltså nyttigt för alla. På Kentauri vill vi underlätta samarbetet och samförståndet på mångsidiga sätt.

Skribenterna arbetar på Kompetenscenter Kentauri:

Essi Lehtovaara
Projektchef | Ekonomi och ungdom TAT

Lotta Pakanen
Sakkunnig | Studiecentralen Sivis

Timo Sinivuori
Direktör i uppfostran | Scouterna

Emilia Tuurala
Projektkoordinator | 10Monkeys