Nuoria pöydän ympärillä tietokoneiden kanssa.

Digityökalut edistävät osaamisen tunnistamista

Duunikoutsi ja Osaamiskiekko tuovat osaamisen uudella tavalla esiin.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen kehittyy jatkuvasti. Muuttuvat toimintaympäristöt vaativat sekä uudenlaista ajattelua että uudenlaisia työkaluja. 

Kansalaisjärjestöt ja EdTech-yritykset ovat tulleet vahvasti mukaan keskusteluun jatkuvasta oppimisesta ja ekosysteemiajattelusta. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ekosysteemejä alkaa hahmottua erilaisten digitaalisten ratkaisujen ja paikallisten hankkeiden kautta. Kansalaisjärjestöt validoivat osaamistuotantoaan kovaa vauhtia, ja oppilaitokset ottavat mielellään vastaan validoitua osaamista, jota on sovellettu käytännön vapaaehtoistyössä. Toisaalta on myös kritisoitu jatkuvan oppimisen liiallista työelämälähtöisyyttä ja alettu puolustaa jatkuvan oppimisen sivistyksellistä merkitystä ja ekososiaalista näkökulmaa.   

Kentauri vahvistaa oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä  

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kentälle ekosysteemien yhteyteen on alkanut vähitellen syntyä erilaisia digitaalisia toimintamalleja ja ratkaisuja. Ne avaavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi opintojen ohjaamiseen mutta asettavat myös haasteita opiskelijoille ja opettajille, uraohjaukselle ja työelämäpalveluille, nuorisotyön ammattilaisille, työelämän HR-palveluille sekä viranomaisille. Nuorisoalan osaamiskeskus Kentaurin yhtenä tehtävänä on vahvistaa järjestöjen työelämä- ja oppilaitosyhteistyötä. Käytännössä se tarkoittaa harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista yhteisesti.  

Duunikoutsi on 13-25-vuotiaille suunnattu mobiilisovellus, josta nuori saa tarvittavan valmennuksen työelämää ja työnhakua varten. Yhteistyön vahvistamiseksi Kentauri on kehittänyt Duunikoutsiin sisältöä, joka auttaa nuorta hahmottamaan vapaa-ajalta ja arjesta kertyvää osaamistaan, jota voi hyödyntää työnhaussa. Tänä vuonna Kentauri kehittää sovellukseen osaamisprofiilitoiminnon, joka toimii nuoren pitkäjänteisenä työkaluna ja kokoaa kaiken nuoren osaamisen yhteen paikkaan. Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on yhdistää työpaikka- ja koulutussuosituksia nuorten osaamisprofiileihin.  

Yhteistä tulkintaa ja digitaalisia ratkaisuja  

On helppoa todeta, että epämuodollisissa oppimisympäristöissä kertyy sellaisia taitoja, jotka ovat välttämättömiä tulevaisuudessa, etenkin työelämän näkökulmasta. Jotta oikeanlainen ja -tasoinen oppiminen on tunnistettavissa, tarvitaan järjestöjen ja koulujen välisiä yhteisiä osaamisen tulkintafoorumeita. Foorumit avaavat ymmärrystä ja rakentavat osaamisdialogia koulun tarjoamien opetus- ja ohjauspalveluiden sekä järjestöjen toiminnan välille. Siksi moniammatilliset osaamisen tulkintafoorumit sekä oppilaitoksissa että yrityksissä ovat myös jatkuvan oppimisen digitaalisen ekosysteemin keskeinen voimavara.  

Tulkintafoorumeissa syntyvät suositukset osaamisen tunnustamisesta opinnoista tehdään kaikille näkyväksi digitaaliseen Osaamiskiekkoon. Osaamiskiekko havainnollistaa, kuinka harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa kertyvää osaamista voi hyödyntää tutkintoon johtavissa opinnoissa. Kiekko näyttää selkeästi järjestökoulutusten ja digitaalisten osaamismerkkien vastaavuudet tutkinto-opintoihin.  

”Jotta oikeanlainen ja -tasoinen oppiminen on tunnistettavissa, tarvitaan järjestöjen ja koulujen välisiä yhteisiä osaamisen tulkintafoorumeita.”

Keskeinen osa Osaamiskiekkoa on oppilaitoksen laatima suositus siitä, miten järjestöissä kertyvä osaaminen tunnustetaan kyseisessä oppilaitoksessa ja sen tutkinnoissa. Jos järjestön koulutuksia tai digitaalisia osaamismerkkejä ei vielä hyödynnetä alueen oppilaitoksessa, Osaamiskeskus Kentauri voi järjestää tulkintafoorumitilaisuuden, jossa järjestössä syntyvästä osaamisesta sekä tutkinnon perusteista keskustellen ja vertaillen syntyy suosituksia osaamisen tunnustamisesta. Tämä tieto viedään Osaamiskiekkoon kaikkien nähtäväksi. Oppilaitokset ja järjestöt tuottavat siis itse omat sisältönsä Osaamiskiekkoon.

Osaamiskiekon sisällöntuottajiksi ovat tervetulleita kaikki nuorisotyötä tekevät järjestöt ja oppilaitokset. Tulkintafoorumit sekä Osaamiskiekko ovat kaikille avoimia ja maksuttomia OKM:n rahoittaman Osaamiskeskus Kentaurin palveluita.     

Vapaa-ajalla syntyvän osaaminen näkyväksi tekeminen on siis hyödyllistä kaikille. Kentaurissa haluamme helpottaa yhteistyötä ja yhteisen ymmärryksen syntymistä monipuolisin tavoin. 

Kirjoittajat työskentelevät Osaamiskeskus Kentaurissa: 

Essi Lehtovaara 
Projektipäällikkö | Talous ja nuoret TAT  

Lotta Pakanen 
Asiantuntija | Opintokeskus Sivis 

Timo Sinivuori 
Kasvatusjohtaja | Partio 

Emilia Tuurala 
Projektikoordinaattori | 10Monkeys