Neljä ihmistä katselee läppäriä pöydän ääressä ja keskustelee. Vasemmassa alakulmassa vaaleansiniset pikselit.

Handboken Varför utföra framsynsarbete? Perspektiv på och metoder för framsyn i organisationer på ungdomsområdet

Handboken Varför utföra framsynsarbete? Perspektiv på och metoder för framsyn i organisationer på ungdomsområdet sammanfattar Kompetenscenter Kentauris framsyns- och framtidskompetens och förändringsteman i omvärlden. Som underlag för publikationen fungerade arbetsmöten som ordnades hösten 2022 tillsammans med tio olika organisationer på ungdomsområdet. Dessutom har perspektivet utformats under hela Kompetenscenter Kentauris resa, till exempel vid distansmötena Kentauri keskustelee (Kentauri diskuterar) som har ordnats sedan hösten 2020. Temana för mötena har varit såväl medlemskapsförändringar, serviceproduktion, Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, finansiering som förändringar i samhällsaktiviteten.

Med hjälp av framsynsarbete kan organisationerna öka kontrollen över sin framtid, göra sina framtidsmöjligheter mångsidigare och trygga sin autonomi. Förståelse för förändringarna i omvärlden och för organisationens uppgift ökar handlingsutrymmet och möjliggör en aktiv inverkan på framtiden. Medan vi arbetade med denna publikation och

handbok funderade vi på eventuella särdrag i framsynsarbetet i synnerhet inom organisationer på ungdomsområdet. Syns framtida fenomen allra först just inom organisationerna på ungdomsområdet? Om och när man utgår från att ungdomarna är framtiden, har de unga bättre insyn i framtiden?

I kapitlet Förändring i omvärlden redogörs på ett allmänt plan för organisationsfältets omvärldsförändringar. Kapitlet innehåller också en sammanfattning av de teman som tagits upp under Kentauris diskussioner och möten. I kapitlet Omvärldsförändringar i organisationer på ungdomsområdet behandlas också viktiga förändringar som har skett i ungdomarnas liv och verksamhet. Dessa teman har lyfts fram i forskningslitteraturen och av organisationsaktörerna. Framsynsarbetets karaktär samt vissa centrala metoder och skeden granskas i kapitlet Framsyn – perspektiv och metoder. Kapitlet Organisationernas verksamhetsformer består av nio olika organisationers beskrivningar av sitt framsynsarbete och sina fallexempel. I handbokens sista kapitel Slutsatser: Fortsätta som förut eller utveckla nytt? drar man slutsatser och lägger fram utvecklingsförslag. I slutet av publikationen finns också några tips på material och lämpliga framsynsmetoder för organisationerna.