Neljä ihmistä katselee läppäriä pöydän ääressä ja keskustelee. Vasemmassa alakulmassa vaaleansiniset pikselit.

Ennakointiosaaminen tukee järjestötoiminnan vakautta

Kentaurin uusi Miksi ennakoida? -julkaisu on kirjoitettu nuorisoalan työn tueksi. Blogissa Kimmo Lind ja Aino Tormulainen tiivistävät tärkeimmät näkökulmat.

Hyvin toteutetulla ennakointi- ja tulevaisuustyöllä järjestöt voivat väistää hankalat tilanteet jo etukäteen. Osaamiskeskus Kentaurissa pohditaan ennakoinnin tutkimista, kehittämistä ja tukemista. Julkaisu on kirjoitettu järjestöjä ajatellen käytännön esimerkkejä jakaen.

Miksi ennakoida?

Tulevaisuuden miettimistä, asioiden ennakointia ja erilaista varautumista muutoksiin ja kriiseihin pidetään yleisesti järkevinä ja kannatettavina toimintoina. Ennakoinnin merkitys korostuu varsinkin nyt ymmärtäessämme, että erilaiset haasteet ovat yhä enemmän globaaleja. Olemme yhä enemmän myös ymmärtäneet, että elämme keskinäisriippuvuuksien maailmassa, missä erilaisiin haasteisiin vastaaminen edellyttää uudenlaista yhteistyötä ja kokonaisvaltaisia ajattelu- ja toimintatapoja. 2000-luvun ensimmäisten vuosikymmenten aikana vahvistunut yleistynyt tulevaisuusajattelu ja ennakointi korostavat juuri tällaisia asioita.

Ennakointi on tärkeää myös erilaisille järjestöille. Niille on tärkeää ennakoida ja ymmärtää niitä muutoksia, jotka vaikuttavat järjestöjen jäsenten ja kohderyhmien elämään. Ennakoinnin avulla järjestöt voivat lisätä tulevaisuutensa hallintaa, monipuolistaa tulevaisuuden mahdollisuuksiaan sekä turvata samalla omaa autonomiaansa. Ymmärrys toimintaympäristön muutoksista ja niiden mahdollisista vaikutuksista järjestön tehtävään lisää toimintamahdollisuuksia ja mahdollistaa aktiivista tulevaisuuteen vaikuttamista. Ennakointikykyinen järjestö ei ole ”lastu laineilla”, vaan erilaisia muutoksia, mahdollisuuksia, reittejä ja valintoja ennakolta pohtinut yhteisöllisesti ”kipparoitu alus”.

Uusi julkaisu ennakointityön tueksi

Julkaisimme 5.4. Miksi ennakoida? -julkaisun, joka on ennakointi- ja tulevaisuusosaamista sekä nuorisoalan järjestöjen toimintaympäristöjen muutosteemoja yhteen kokoava materiaali. Aineistona tähän julkaisuun ovat toimineet syksyn 2022 aikana toteutetut työskentelytapaamiset kymmenen eri nuorisoalan järjestön kanssa. Lisäksi näkemystä on kerrytetty pitkin koko Osaamiskeskus Kentaurin matkaa syksystä 2020 alkaen järjestetyissä Kentauri keskustelee -etätilaisuuksissa, joiden aiheina on olleet niin jäsenyyden muutokset, palvelutuotanto, harrastamisen Suomen malli, rahoitus kuin kansalaistoiminnan muutoskin. Työstimme julkaisua yhdessä nuorisoalalla toimivien järjestöjen kanssa. Julkaisussa omaa ennakointiaan ja esimerkkejään ennakoivasta toiminnasta esittävät yhdeksän eri järjestötoimijaa: Youth Against Drugs ry, Nuorten Suomi ry, Suomen Lukiolaisten Liitto, Music Against Drugs ry, Nuorten Akatemia, Nyyti ry, Nicehearts ry, Finlands svenska 4H sekä Nuorten Palvelu ry.

Miksi ennakoida? -julkaisua tehdessämme keskeinen kysymyksemme oli, mikä nuorisoalan järjestöjen ennakoinnissa on juuri niille erityistä: jotain, mikä tekee niiden ennakoinnista muunlaisten järjestöjen ennakoinnista poikkeavaa. Näkemyksemme on, että ennakoinnin tarve koskee aivan erityisesti nuorisoalan järjestöjä. Tämä johtuu siitä, että yhteiskunnalliset ja globaalit muutokset sekä niiden vaikutukset ilmenevät usein nimenomaan lapsissa ja nuorissa. Tämä seikka tekee nuorisoalan järjestöjen ennakoinnista turbulenttia ja haastavaa, mutta samalla välttämätöntä.

Nuorisoalan järjestöjen ennakoinnin erityispiirteitä

Nuorisoalan järjestöjen on oltava hereillä lasten ja nuorten elämismaailmaan vaikuttavien ilmiöiden ja muutosten suhteen, osattava tarpeellisella tavalla tukea lasten ja nuorten osallisuutta, osattava olla mukana lasten ja nuorten elämässä ja osattava ennaltaehkäistä heihin kohdistuvia yhteiskunnallisia ongelmia. Ennakoinnin avulla nuorisoalan järjestöt voivat osaltaan olla luomassa positiivisia odotuksia tulevasta ja antamassa uskoa siihen, että tulevaisuuteen on mahdollista vaikuttaa. Nuorisoalan järjestöillä on tulevaisuuteen viittaava kasvatustehtävä, joka vain aikuisten kanssa toimivilta järjestöiltä usein puuttuu, tai se ei ainakaan ole kovin ilmeinen. Nuorisoalan järjestöillä on siis mitä suoremmin mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteen.

Edellä olevista pohdinnoista huolimatta emme esitä tässä julkaisussa lopullisia vastauksia ennakoinnin haasteisiin, vaan tarjoamme erityisesti nuorisoalan järjestöille erilaisia näkökulmia ja menetelmiä ennakointityöhön. Pyrimme käytännönläheisillä esimerkeillä ja kysymyksillä innostamaan nuorisoalan järjestöjä kehittämään ja jakamaan omia tapojaan tehdä ennakointia. Kokemuksemme mukaan järjestöjen ennakointiajattelussa kaivataan samanaikaista ketteryyttä ilmiölähtöiseen, toimijoiden yhteistyötä, toiminnan vaikuttavuutta sekä toimintakulttuurien uudistamista korostavaan toimintaan. Miksi ennakoida? -julkaisu onkin suunnattu laaja-alaisesti kaikille nuorisoalan järjestötoimijoille – työntekijöille, luottamusjohdolle ja jäsenistölle – mutta myös muille järjestöalan ennakoinnista kiinnostuneille.

Kirjoittajat

Kimmo Lind, YTT, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Aino Tormulainen, FT, tutkija, Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kirjoittajat ovat Kentaurin asiantuntijoita.


Lue lisää Kentaurin tuoreesta julkaisusta!

Artikkelin toimituksesta vastaa toimituskunta, johon kuuluvat Pekka Kaunismaa, Raisa Omaheimo ja Eeva Sinisalo-Juha.