Viisi nuorta seisoo pellolla,, selät kohti katsojaa. Nuoret muodostavat kolme sydäntä käsillään.

Tulevaisuusosaamisen työkirja tarjoaa tukea nuorisojärjestöjen tulevaisuustyöhön  

Kentaurin asiantuntijat Kimmo Lind ja Aino Tormulainen kertovat keväällä 2023 julkaistavan tulevaisuusosaamista käsittelevän työkirjan työstämisestä ja julkaisuprosessista.

Syksyn aikana Kentaurin asiantuntijat ovat kuulleet yli kymmentä järjestöä heidän toimintaympäristössään tapahtuneista muutoksista sekä heidän yleisistä toimintatavoistaan. Järjestöjen kanssa pohjustettiin ennakointia ja toiminnan suunnittelua käsittelevillä työskentelytapaamisilla Kentaurin kohderyhmien tulevaisuusosaamista tukevaa työkirjaa. Tulevaan julkaisuun kootaan ennakoinnin- ja tulevaisuusosaamisen näkökulmia, ja siinä tuodaan esille erilaisia toimintamalleja oikeiden, järjestöissä jo nyt käytössä olevien, esimerkkien avulla. 

Järjestöt tulevaisuudessa –julkaisu antaa tukea nuorisoalan järjestöille 

Aloitimme Kentaurissa järjestöjen tulevaisuuden ennakointiin liittyvän julkaisun tekemisen syksyllä 2022. Maaliskuun 2023 loppuun mennessä valmistuvan Järjestöt tulevaisuudessa -julkaisun tarkoituksena on osaltaan kehittää nuorisoalan ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen kykyä ilmiölähtöiseen sekä yhteistyötä ja vaikuttavuutta korostavaan toimintaan. Tavoitteena on, että julkaisu toimii erilaisten ennakointitapojen ja -osaamisen jakajana nuorisoalan järjestöjen kesken, mutta samalla myös hyvänä ja laadukkaana case-järjestöjen toiminnan esittelynä laajemmalle kohderyhmälle (kuten erilaiset järjestöt, niiden sidosryhmät, rahoittajat ja päättäjät). 

Taustalla on ajatus tulevaisuus- ja ennakointiosaamisen ”hyvien käytäntöjen” jakamisesta. Tätä jakamista ja samalla erilaista ennakointi- ja tulevaisuusajattelun arviointia ja pohdintaa kokoamme työn alla olevaan julkaisuun, jonka tarkoitus on toimia yhtenä Kentaurin tuotoksena; opaskirjana, materiaalina järjestöjen omaan ennakointityöskentelyyn – vähintäänkin siihen innostuttamiseen. 

10 järjestöä pohtimassa ennakointiosaamista ja tulevaisuutta  

Listasimme erilaisia nuorisoalan järjestöjä, niin pienempiä kuin isompiakin toimijoita, joilla on työnsä fokuksessa hiukan erilaisia näkökulmia ja lähestyimme heitä. Tarjosimme järjestöille mahdollisuutta tulla mukaan ennakointiosaamisen jakamiseen ja työstämään kanssamme järjestöjen tulevaisuuden ennakointiin liittyvää julkaisua. Lähestyimme järjestöjä tarjoten heille ennakointiteemaiseen työskentelytapaamista ja iloksemme kymmenen järjestöä innostui lähtemään mukaan miettimään näitä teemoja kanssamme. Lisäksi olemme koonneet tausta-aineistoksi asiantuntijahaastatteluja joidenkin järjestöjen kanssa heillä jo käytössä olevista toimintamalleista. 

Osan järjestöjen kanssa ennakointiaihetta työstettiin kahdessa työpajassa, kun taas osan kanssa pidettiin vain yksi pidempi sessio. Työpajat olivat teemahaastattelun kaltaisia avoimia keskusteluja, joihin me olimme suunnitelleet rungot, mutta jotka etenivät tilanteen mukaisesti. Keskustelut toteutettiin pääosin etänä verkossa, mutta olemme molemmat myös päässeet työskentelypaikkakunnillamme järjestöjen vieraiksi ja keskustelemaan siis myös kasvotusten. Järjestöistä oli mukana yhdestä seitsemään osallistujaa. Kokemukset työpajoista ovat olleet innostavia ja ajatuksia herättäviä. Niistä löytyy sekä yhteisiä teemoja että tunnistettavia piirteitä toimintaympäristöjen muutokseen liittyen, mutta nostoiksi ja toimintaa kuvaaviksi esimerkeiksi tuntuu järjestöiltä löytyvän myös hyviä, toisistaan eroavia toimintamalleja. 

Tapaamisten ensimmäisissä osioissa katsottiin mennyttä ja nykyisyyttä hahmotellen toimintaympäristössä tapahtuneita keskeisimpiä muutoksia sekä järjestöillä mahdollisesti käytössään olevia toimintamalleja tulevan toiminnan suunnitteluun. Toisessa osassa fokus oli enemmän tulevaisuuteen katsova, jolloin pohdimme esimerkiksi kysymyksiä: 

  • Mihin meidän järjestömme pitäisi reagoida tai vastata tulevaisuudessa?  
  • Millaisissa eri paikoissa/tiloissa/ympäristöissä tullaan toimimaan jatkossa? (esim. virtuaaliset tilat?)  
  • Kenen kanssa tulevaisuudessa toimitaan? Haluttaisiin toimia? 

Osa järjestöistä toi esille jo ensimmäisessä yhteydenotossa, että aihe kiinnostaa, koska strategiatyöskentely on heille ajankohtaista. Suora palaute ennakointitapaamisista on ollut myönteistä. Järjestötoimijat ovat kokeneet hyödyllisenä sen, että joku ulkopuolinen henkilö esittää heille kysymyksiä ja pistää miettimään sekä sanoittamaan toimintaansa ohjaavia näkökulmia. Useampi toiminnanjohtaja on ilmaissut pyörän lähteneen pyörimään ja keskustelut ovat arvattavasti jatkuneet myös työyhteisöissä. 

Ja aineiston työstö jatkuu… 

Näiden syyskauden täyttäneiden haastattelujen ja työpajojen jälkeen lähdemme kirjoittamaan työkirjaa ja yhdessä järjestöjen kanssa kuvaamaan heidän ”casejaan”. Julkaisussa keskeisenä ajatuksena on nostaa esille järjestöjen omia kokemuksia tulevaan varautumisesta ja ennakoinnista. Case-kuvaukset kirjoitetaan järjestöjen ja Kentaurin työntekijöiden yhteistyönä. Kiinnostavia esimerkkejä on ideoitu yhdessä aina talouden suunnittelutaulukosta poliittisen kentän aktiiviseen seuraamiseen, verkostoitumiseen ja jopa ehkä radikaaliin, uutta mahdollistavaan, sallittuun joutilaisuuteen. Katsotaan, millainen kokonaisuudesta tulee – tarkoitus on, että julkaisu olisi aidosti toimiva ja tulevaisuusajatteluun järjestötoimijoita innostuttava työkalu. 

Vuoden 2023 alussa tarkoituksenamme on koota ennakointityöpajoihin osallistuneet ja työkirjaan kirjoittavat järjestöt vielä yhteiseen tilaisuuteen keskustelemaan julkaisun luonnoksesta. Valmiin nuorisoalan järjestöjen tai nuorisotyötä tekevien järjestöjen tulevaisuusajattelua ja ennakointia konkreettisten esimerkkien valossa avaavan julkaisun on tarkoitus olla valmis maaliskuussa 2023. Ennakoinnin työkirjaa ja tulevaisuusosaamisen ajattelua levitetään järjestöjen pariin muiden Kentaurin aikaansaannosten kanssa osaamiskeskuksen viimeisenä toimintakautena.

Kirjoittajat

Kimmo Lind ja Aino Tormulainen
Kirjoittajat ovat Humakin asiantuntijoita, joka työskentelevät Kentaurissa nuorisoalan järjestöjen muuttuvien toimintaympäristöjen parissa.    
kimmo.lind@kentauri.fi   ja aino.tormulainen@kentauri.fi

Artikkelin toimituksesta vastaa toimituskunta, johon kuuluvat Pekka Kaunismaa, Raisa Omaheimo ja Eeva Sinisalo-Juha.