Nuorisoalan järjestöt NYT! -logo keskellä. Taustalla sädetikkua pitelevä nuori.

Tiedontuotantoa käyttäjälähtöisyys edellä

Nuorisoalan järjestöt NYT! -selvitystä rakennettiin yhdessä järjestöjen kanssa.

Tänä keväänä käynnistyi laaja Nuorisoalan järjestöt NYT! -selvitys, jonka Kentauri toteuttaa yhdessä Allianssin kanssa. Miten kysely rakennettiin ja miten tiedonsaantia jatkossa parannetaan?

Onko Nuorisoalan järjestöt NYT! -selvitys tuttu? Jos ei, se tulee tutummaksi tänä keväänä lähtevien kyselyjen ja syksyllä tehtävän raportoinnin ansiosta.

Nuorisoalan järjestöt NYT! -kysely on suunnattu valtakunnalliselle, alueelliselle ja paikalliselle nuorisoalan järjestöille ja se toteutetaan yhteistyössä Allianssin kanssa. Selvityksen pohjana on toiminut Allianssin Nuorisotyöstä Suomessa 2019 -selvitys, jota on kehitetty otoksen, sisältöjen ja rakenteen osalta.

Yksi Kentaurin tehtävistä on kehittää ja systematisoida tiedontuotantoa nuorisoalan järjestökentällä. Tuloksia raportoidaan Aluehallintoviraston hallinnoimalle Nuorisotilastot.fi-sivustolle viimeistään vuonna 2023.

Tänä keväänä käyntiin lähtenyt selvitys pyrkii luomaan pohjaa pitkittäisaineistoille. Tavoitteena on vankistaa aineistoa niin määrällisesti kuin laadullisestikin vuosina 2022 ja 2023 lähtevien selvitysten avulla.

Järjestökenttä tärkeässä roolissa

Järjestökenttä poikkeaa monesta muusta toimijajoukosta heterogeenisyydellään. Siksi erilaisten nuorisoalan järjestöjen osallistuminen kyselyn laatimiseen olikin erityisen merkittävässä roolissa, kun halusimme ymmärtää, mitä ja miten kysymme.

Järjestötoimijoiden kuuleminen antoi vahvistusta omille näkemyksillemme, mutta toi esiin myös uusia seikkoja, joita tuskin olisimme osanneet ottaa selvityksessä huomioon ilman järjestöiltä saatua tietoa. Järjestökentän lisäksi olemme kuulleet Aluehallintoviraston toiveet ja tarpeet kyselyyn liittyen.

”Kun käyttäjiä kuullaan ja heidät otetaan mukaan kehitystyöhön, saadaan aina parempi lopputulos.”

Olemme pyrkineet laajentamaan otosta ja muokkaamaan kyselyä erilaisille toimijoille sopivaksi. Tänä vuonna otoksen laajennus tehtiin hallitusti ja selvitystä muokataan saadun palautteen perusteella. Jatkossa kysely pyritään lähettämään aiemmin ja laajemmalle vastaajajoukolle.

Kysymyspatteristoa on tällä kyselykierroksella kevennetty ja muokattu AVIn Nuorisotilastot.fi-sivuston tarpeisiin sopivammaksi. Kyselyn kokonaispituus pyritään pitämään maltillisena ja kysymyksen kohdentamisessa eri vastaajatahoille pohditaan kysymyksen merkityksellisyyttä kullekin taholle. Kun vastausaika lyhenee ja merkityksellisyys lisääntyy, vastaajatkin hyötyvät.

Kysely pyritään rakentamaan siten, että tietyt pitkittäisaineistoon liittyvät kysymykset pysyvät samoina. Toisaalta tavoitteena on, että kyselyyn voisi sisällyttää myös vaihtuvia, eri vuosina esiin nousevia ajankohtaisia teemoja.

Tavoitteena käytettävyys ja laatu

Käyttäjälähtöisyys on yksi tiedontuotannon kehittämisen tärkeimmistä lähtökohdista. Jos käyttäjä kokee kyselyn mielekkääksi ja tärkeäksi, se lisää vastaushalukkuutta. Nuorisoalan järjestökenttää ajatellessa on huomioitava sen moniäänisyys ja omaleimaisuus. Samaa kyselyä ei voisi lähettää esim. nuorisoalan järjestö- ja kunta-alan toimijoille, vaikka yhteisiä rajapintoja onkin.

Erilaisia ovat myös esimerkiksi valtakunnalliset järjestöorganisaatiot ja paikalliset toimijat. Samoin toimijuus on erilaista. On myös hyväksyttävä se mahdollisuus, että ns. neljännestä sektorista kenties tuskin tulemme saamaan laadukasta pitkittäisaineistoa.

Olen kehittänyt erilaisia digitaalisia tuotteita mobiilipeleistä verkko-oppimismateriaaliin useissa eri projekteissa erilaisille kohderyhmille. Kun käyttäjiä kuullaan ja heidät otetaan mukaan kehitystyöhön, saadaan aina parempi lopputulos.

Digitaalisten tuotteiden pilotointi parantaa niiden laatua ja käytettävyyttä. Siksi toivonkin paljon erilaisia huomioita Nuorisoalan järjestöt NYT! -selvityksestä ja odotan mielenkiinnolla, millaisia vastauksia saamme muutoinkin.

Niina Autiomäki
Kirjoittaja on Humakin suunnittelija, joka toimii asiantuntijana Osaamiskeskus Kentaurissa.
niina.autiomaki@kentauri.fi

Mikä?

  • Nuorisoalan järjestöt NYT! -kysely on lähetetty kaikille valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille 3.5.2021 ja paikallisille aluejärjestöille sekä joillekin liikunta- ja kulttuurialan järjestöille 17.5.
  • Kyselyt ovat menneet sähköpostitse vastaajille, eli järjestöjen toiminnanjohtajille, pääsihteereille tai nuorisotoiminnasta vastaaville järjestössä. Kyselyn vastausaika oli 3.5.‒11.6.2021.
  • Kyselyn tulokset julkistetaan Nuoristotyön viikolla järjestettävässä webinaarissa ti 12.10.2021 klo 13.

    Lisätietoa kyselystä

Artikkelin toimituksesta vastaa toimituskunta, johon kuuluvat Eeva Sinisalo-Juha, Kimmo Lind ja Raisa Omaheimo.