timo-kuva-002.jpg

Terveisiä Kentaurin pelikentiltä

Mitä kaikkea Kentaurissa on jo keretty ja mitä on tulossa?

Kentauri liikkuu ketterästi

Osaamiskeskus Kentaurin uusi vuosi on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti. Kentaurin laajoilla pelikentillä työskentelee viisitoista eri alojen asiantuntijaa neljästä eri organisaatiosta yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja eri kohderyhmiä osallistaen. Mitä kaikkea Kentaurin kentillä tapahtuu?

Kentaurin painopistealueena on nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus. Tähän liittyen Kentauri tutkii nuorten harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutuksia, kehittää järjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa, kehittää järjestöjen vaikuttavuusarviointia, selvittää kansalaistoiminnan muuttuvien toimintaympäristöjen vaikutuksia sekä vahvistaa nuorten harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä hankittavan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista oppilaitoksissa ja työelämässä. 

Yhteenliittymän toiminnasta vastaavat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry., Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak, Opintokeskus Sivis sekä Talous ja Nuoret TAT.

Systemaattinen tiedonkeruu auttaa kaikkia 

Jotta harrastus- ja järjestötoiminnan vaikuttavuutta pystytään arvioimaan ja kehittämään, tarvitaan monenlaista tietoa. Järjestöt ovat nykyään tiiviin tiedonkeruun ristiaallokossa ja siksi on tärkeää systematisoida, selkeyttää ja poistaa päällekkäisyyksiä eri tiedonkeruutoteutuksista.  

Yhteistyö, yhdistäminen ja kyselyiden tarkoituksenmukaisuuden arviointi on annettu Kentaurin tehtäväksi. Tehtävää toteutetaan erityisesti AVIn ja Allianssin kanssa yhteistyönä.  

Millaisena nuoret näkevät tulevaisuuden? 

Millaisena nuoret näkevät oman tulevaisuutensa? Onko se jännittävä monien mahdollisuuksien areena vai pelottava ja jopa ahdistusta tuottava näkymä? Millaisia asioita nuoret näkevät harrastamisen ja vapaaehtoistyön tuovan heidän elämäänsä?  

Muun muassa tällaisia kysymyksiä selvitetään valtakunnallisessa nuorille oppilaitosten kautta suunnatussa kyselyssä tänä talvena. Kysely toteutetaan Kentaurin ja TATin yhteistyönä. 

Vaikuttavuusosaamista tarvitaan koko ajan enemmän 

Yksityisen ja julkisen sektorin toimintalogiikat ovat alkaneet yhä enemmän ohjata kansalaistoimijoita. Järjestöt ovat ammattimaistuneet ja keskittyneet, kun valtio on alkanut rahoittaa järjestöjä strategisista lähtökohdistaan projektiluontoisesti. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon nuorisoalan osaamiskeskukset, joihin Kentaurikin kuuluu.  

En kuitenkaan näe uhkana sitä, että kansalaisyhteiskunnan kyky innovatiivisiin yhteiskunnallisiin aloitteisiin heikkenisi, pikemminkin toisin päin. Tämä näyttäytyy järjestökentällä myös toiminnan vaikuttavuuden todistelun tarpeella.

Haasteena on, että järjestöillä ei useinkaan ole riittävää osaamista tai sopivia työkaluja vaikuttavuuden yhteismitalliseen arviointiin. Osaamiskeskus Kentauri tekee parhaillaan tarvekartoituksen pohjalta arviota parhaan mahdollisen työkalun tuottamiseksi vaikuttavuusarvioinnin edistämiseksi ja lanseeraamiseksi nuorisotyötä tekevissä järjestöissä.  

Miltä näyttää on järjestöjen tulevaisuus? 

Haastamme myös järjestötoimijoita tulevaisuuskeskusteluun vastaamaan oman toimintansa peruskysymyksiin: Millainen toimija järjestö ylipäänsä on? Millainen on järjestön rooli nuorisotyön toimijana? Onko järjestön kaikilla toimijaryhmillä yhteinen näkemys järjestön perustehtävistä, toimintalogiikasta ja merkityksestä?  

Tutkittua tietoa hyödynnetään hypoteeseina tapahtumissa, keskustelutilaisuuksissa ja järjestötapaamisissa, joiden kautta piirrämme yhteisiä mahdollisia tulevaisuuskuvia ja kehitämme samalla koko järjestökentälle tärkeätä ennakointiosaamista. 

Osaamiskiekko ja osaamismerkit tuovat taidot näkyväksi  

Kentaurissa kartoitetaan myös nuorisojärjestöissä kertyvän osaamisen kuvaamiseen ja validointiin liittyviä koulutustarpeita. Järjestökoulutuksia ja digitaalisia osaamismerkkejä viedään moniammatillisten tulkintafoorumien kautta oppilaitoksiin, jotta niille saadaan valtakunnallisia yhdenvertaisia opinnollistamissuosituksia.

Tulkintafoorumeissa on kyse osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tasavertaisena yhteistyönä. Suositukset osaamisen tunnustamisesta tehdään näkyväksi digitaaliseen Osaamiskiekkoon, jossa tiedot ovat kaikkien ulottuvilla – niin nuorten, opettajien, nuorisotyön ammattilaisten kuin työelämänkin.  

Haastan tässä samalla nuorisotyötä tekeviä järjestöjä tuomaan koulutuksiaan ja osaamismerkkejään mukaan tulkintafoorumeihin eri koulutusasteilla. Samalla kutsun mukaan uusia oppilaitoksia perustamaan kanssamme moniammatillisia tulkintafoorumeita. Osaamiskiekossa mukana oleminen on vetovoimatekijä oppilaitoksille ja vahva positiivinen viesti järjestöjen laatutyön tuloksista.  

Duunikoutsi auttaa tunnistamaan vapaa-ajalla syntyvää osaamista 

Duunikoutsi-sovellus on nuorten työelämävalmentaja, joka auttaa tunnistamaan vahvuuksia ja taitoja sekä haastaa TET-paikan, kesätöiden tai seuraavan unelmatyön hakuun. TATin ja edtech-yritys 10Monkeysin kehittämä Duunikoutsi-sovellus saa Kentaurin sateenvarjon alla uusia ominaisuuksia.

Uutta Duunikoutsissa ovat mm. haasteet, joiden kautta nuori oppii muun muassa tunnistamaan, millaista osaamista eri harrastusten kautta syntyy. Lisäksi nuoret pääsevät harjoittelemaan, miten omaa osaamista voi esitellä työnhaussa.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineenä käytetyt digitaaliset osaamismerkit on myös äskettäin integroitu osaksi Duunikoutsia. Osaamismerkit ovat digitaalisia todisteita osaamisesta. Merkkien avulla on helppo tuoda esille omaa osaamista, joka on syntynyt esimerkiksi harrastuksissa tai arjessa. Duunikoutsista löytyy jo esimerkiksi Partion, Nuorisoseurojen ja Opintokeskus Siviksen osaamismerkkejä.

Digitaaliset osaamismerkit ovat loistava tapa osoittaa harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä syntyvää osaamista. Hakija voi liittää osaamista kuvaavia merkkejä hakemukseensa sähköisessä muodossa ja ne voidaan hyväksyä esimerkiksi työkokemukseksi tai osaksi opintoja. Osaamismerkkien avulla oppilaitosten ja työnantajien on helppo todentaa nuoren osaamista myös koulun ulkopuolelta. Osaamismerkkien yhdistäminen Duunikoutsiin tulee varmasti lisäämään merkkien suosiota kaikkien osapuolten keskuudessa. 

Kaikenlainen osaaminen esiin

Jatkuvan oppimisen kansalliseen malliin tuleekin liittää järjestelmä tai järjestelmiä, jotka tunnistavat ja tunnustavat osaamista sen hankkimistavasta riippumatta paljon tehokkaammin kuin tällä hetkellä. Tutkintojen ja opintokokonaisuuksien tulee perustua osaamislähtöisiin ja työelämän tarpeisiin perustuviin näyttöihin.

Nonformaalisti hankittu ja hankittava osaaminen nuorisojärjestöissä, vapaaehtoistyössä, kesätöissä ja muualla työelämässä tulee tunnistaa ja tunnustaa vielä nykyistä ketterämmin osaksi opintoja esimerkiksi digitaalisia osaamismerkkejä ja niiden sisältämää tietoa ja näyttöjä hyödyntäen.  

Tule mukaan Kentaurin toimintaan! 

Kentauri on vahva monialainen osaamistavaratalo, josta löytyy jo näin osaamiskeskuskauden alkumetreillä paljon järjestöille hyötyä tuottavia eväitä. Jos kiinnostuit, tartu tilaisuuteen ja ota yhteyttä. Innostutaan, kehitetään ja kehitytään yhdessä! 

Timo Sinivuori 
Kirjoittaja on Osaamiskeskus Kentaurin johtaja 
timo.sinivuori@kentauri.fi