timo-kuva-002.jpg

Hälsningar från Kentauris spelplaner

Vad har Kentauri redan åstadkommit och vad är på kommande?

Kentauri rör sig agilt

Det nya året har startat fartfyllt för Kompetenscentret Kentauri. Femton experter på olika områden från fyra organisationer arbetar på Kentauris stora spelplaner tillsammans med samarbetspartner och olika målgrupper. Vad händer på Kentauris spelplaner?

En prioritet för Kentauri är ungdomsorganisationernas situationsbild och verksamhetsresultat. I anslutning till detta undersöker Kentauri resultaten av fritids- och organisationsverksamhet för ungdomar, utvecklar informationsproduktion för organisationernas ungdomsarbete och resultatutvärdering, utreder förändringarna i frivilligverksamhetens operativa miljöer och befäster identifieringen och erkännandet av ungdomars kompetens som inhämtas genom fritidsintressen och frivilligverksamhet.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry., Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak, Studiecentralen Sivis och Ekonomi och ungdom TAT ansvarar för sammanslutningens verksamhet.

Systematisk informationsinsamling hjälper alla

Det krävs olika slags information för att bedöma och utveckla fritids- och organisationsverksamhetens resultat. Eftersom organisationerna i dag bombarderas med information från olika håll, är det viktigt att systematisera, förtydliga och undvika överlappande informationsinsamling.

Samarbete, samordning och en relevant bedömning av enkäter är Kentauris uppgift. Detta genomförs i synnerhet tillsammans med RFV och Allians.

Hur ser ungdomen på framtiden?

Hur ser ungdomen på sin framtid? Är det en spännande arena med möjligheter eller någonting skrämmande och rentav ångestframkallande? Vad anser ungdomar att fritidsintressen och frivilligarbete tillför deras liv?

Bland annat dessa frågor utreds i en riksomfattande enkät för unga som ordnas på läroanstalter denna vinter. Enkäten genomförs av Kentauri och TAT.

Allt mer kompetens i påverkan behövs hela tiden

Verksamhetslogiken inom den privata och offentliga sektorn har i allt högre grad börjat styra frivilligorganisationer. Organisationerna har blivit mer professionella och centraliserade när staten börjat finansiera dem utifrån strategiska utgångspunkter i form av projekt. Ett bra exempel är kompetenscentren inom ungdomssektorn som även Kentauri hör till.

Jag anser dock inte att frivilligsektorns förmåga att ta innovativa samhälleliga initiativ försvagas på grund av det, snarare tvärtom. På organisationsfältet återspeglas detta även i behovet av att visa verksamhetsresultat.

En utmaning är att organisationer relativt sällan har tillräcklig kompetens och lämpliga verktyg för att bedöma resultaten på ett enhetligt sätt. Kompetenscentret Kentauri utför för närvarande en bedömning utifrån en behovskartläggning i syfte att utveckla ett optimalt verktyg för att främja och lansera resultatbedömning i organisationer inom ungdomsarbete.

Hur ser organisationernas framtid ut?

Vi uppmanar också organisationsaktörer att delta i framtidsdiskussionen genom att svara på grundläggande frågor om sin verksamhet: En hurdan aktör är organisationen egentligen? Vilken är organisationens roll inom ungdomsarbetet? Har organisationens alla aktörsgrupper en gemensam syn på organisationens grundläggande uppgifter, verksamhetslogik och betydelse?

Informationen utnyttjas som hypoteser på evenemang, i diskussioner och på organisationsmöten via vilka vi tar fram gemensamma framtidsscenarier samtidigt som vi utvecklar en viktig proaktiv kompetens inom hela organisationsområdet.

Kompetensvisaren och -tecknen synliggör kompetensen

Kentauri kartlägger också utbildningsbehov relaterade till beskrivning och validering av kompetens inom ungdomsorganisationer. Organisationsutbildningar och digitala kompetenstecken överförs via mångprofessionella tolkningsforum till läroanstalter, så att de får enhetliga riksomfattande studierekommendationer.

Tolkningsforumen handlar om identifiering och erkännande av kompetens genom jämlikt samarbete. Rekommendationerna för erkännande av kompetens synliggörs i den digitala Kompetensvisaren, där informationen är tillgänglig för alla – såväl ungdomar, lärare och proffs inom ungdomsarbete som arbetslivet.

Jag vill samtidigt uppmuntra ungdomsorganisationer att presentera sina utbildningar och kompetenstecken på tolkningsforumen på olika utbildningsstadier. Samtidigt bjuder jag in nya läroanstalter att bilda mångprofessionella tolkningsforum tillsammans med oss. Deltagande i Kompetensvisaren ökar läroanstalternas attraktivitet och är en stark positiv signal för resultaten av organisationernas kvalitativa arbete.

Duunikoutsi hjälper att identifiera kompetens som utvecklas på fritiden

Appen Duunikoutsi är en arbetslivscoach för ungdomar som hjälper att identifiera starka sidor och färdigheter samt uppmuntrar till att söka prao-platser, sommarjobb eller drömjobb. TATs och edtech-företaget 10Monkeys Duunikoutsi-app får nya egenskaper under Kentauris paraply.

Nytt i Duunikoutsi är bland annat utmaningarna via vilka unga lär sig till exempel att identifiera hurdan kompetens olika fritidsintressen resulterar i. Dessutom kan de öva sig att presentera sin kompetens när de söker jobb.

De digitala kompetenstecknen för identifiering och erkännande av kompetens har också nyligen integrerats i Duunikoutsi. Kompetenstecknen är digitala bevis på kompetens. Med hjälp av dem är det lätt lyfta fram sin kompetens, som utvecklats i samband med bland annat fritidsintressen eller i vardagen. I Duunikoutsi finns redan kompetenstecken för till exempel Scouterna, Nuorisoseurat och Studiecentralen Sivis.

De digitala kompetenstecknen är ett utmärkt sätt att visa kompetens relaterad till fritidsintressen och frivilligarbete. Sökande kan bifoga digitala kompetenstecken till jobbansökan, och de kan till exempel accepteras som arbetserfarenhet eller studieresultat. Med hjälp av kompetenstecknen är det lätt för läroanstalter att validera ungdomars kompetens även utanför skolan. Integreringen av kompetenstecknen i Duunikoutsi kommer helt säkert att öka tecknens popularitet bland alla parter.

Synliggörande av all slags kompetens

Den nationella modellen för fortlöpande inlärning bör kompletteras med system som identifierar och erkänner kompetens oberoende av hur den inhämtats på ett mycket mer effektivt sätt än vad som är fallet i dag. Examina och studiehelheter bör basera sig på kompetensorienterade prov som baserar sig på arbetslivets behov.

Informell kompetens som inhämtas i ungdomsorganisationer, frivilligarbete och arbetslivet bör identifieras och erkännas på ett ännu mer agilt sätt som en del av studierna till exempel med hjälp av digitala kompetenstecken och innehållet i dem.

Delta i Kentauris verksamhet!

Kentauri är ett starkt mångprofessionellt kompetensvaruhus som redan i början av sin verksamhet kan erbjuda organisationer många nyttiga hjälpmedel. Ta tillfället i akt och kontakta oss om du blev intresserad. Låt oss inspireras och utvecklas tillsammans!

Timo Sinivuori
Skribenten är direktör för Kompetenscentret Kentauri
timo.sinivuori@kentauri.fi