Ruotsiblogi-02-2022.png

Bli vassare på att samla och visa effekterna och genomslagskraften av er verksamhet

När vi talar om effekt och genomslagskraft, handlar det inte om att visa på det man gör, aktiviteterna, utan om den egentliga förändringen som har skett, skriver pedagogisk planerare Amy Jägerskiöld från Svenska folkskolans vänner.

Svenska folkskolans vänner (SFV) har tillsammans med kompetenscentret Kentauri under 2021–2022 satsat på att höja kunnandet i effektmätning genom utbildningen Effektmätning och genomslagskraft. Målgruppen är aktörer inom tredje sektorn som verkar på svenska.

Under utbildningen lär sig aktörerna olika metoder för hur man lägger upp mål och utvärderar organisationens verksamhet och satsningar. Målet är att visa på effekterna av organisationens verksamhet både på individ- och samhällsnivå.

Intresset för kursen var glädjande stort – sammanlagt 17 föreningar och förbund deltar.

När vi talar om effekt och genomslagskraft, handlar det inte om att visa på det man gör, aktiviteterna, utan om den egentliga förändringen som har skett. Det är inte alltid lätt, men allt fler organisationer har tack vare utbildningen kommit i gång eller fördjupat sin kunskap inom området och ser nyttan av effektmätningen.

Projektforskaren Marina Lindell från Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi fungerar som ansvarig utbildare för helheten, tillsammans Jonna Laitinen från ungdomssektorns takorganisation Finland Allians. Innehållet i utbildningen är skapat av kompetenscentret Kentauri och har bearbetats av Lindell för att lämpa sig för den finlandssvenska kontexten.

Lindell har en speciellt god insyn i finlandssvenskars åsikter, värderingar och upplevelser i samhället genom sin forskning ”Barometern – den finlandssvenska medborgarpanelen”.

Utbildningen Effektmätning och genomslagskraft har fått positiv respons och många deltagare har tackat för möjligheten att få stöd i effektmätningen. Utbildningen har indirekt redan nu hjälpt aktörerna i planerings- och rapporteringsarbetet, samt i utvärderingen av verksamheten.

Utbildningshelheten består av mångsidiga pedagogiska metoder och deltagarna förväntas själva delta aktivt bland annat genom gruppdiskussioner och konkreta utvecklingsuppgifter. 

Varför visa på effekter?

Aktörerna inom tredje sektorn skapar en positiv utveckling i samhället genom mångsidiga verksamheter som når människor i olika åldrar. I verksamheten tar individer och grupper sig an samhällsutmaningar och skapar förändring för framtiden.

Verksamheten i sig är värdefull, men ett ytterligare mervärde uppstår när man kan visa på de effekter som aktiviteterna ger upphov till.

De som jobbar inom tredje sektorn ser dagligen effekterna av sitt arbete på olika nivåer. På individnivå kan det handla om att se en ungdoms personliga mognad, som i bästa fall handlar leder till nya vägar och ny kunskap.

Finansiärerna har också i högre grad börjat efterfråga ock kräva påvisad effekt av bidragen. Det innebär att aktörerna måste sätt upp mål och visa resultat av verksamheten för att skapa trovärdighet genom fakta och pålitliga insamlingsmetoder.

Dessutom är konkurrensen om bidrag inom tredje sektorn tuff – akörerna behöver kunna visa att verksamheten är relevant.

Det finns inte endast en rätt väg att gå när det handlar om att mäta effekter och visa på genomslagskraft. Många aktörer inom tredje sektorn på svenska är i framkant med att ta sig an nya samhällsutmaningar och innovativa arbetssätt. Genom att mäta effekterna går det att locka nya medlemmar och skapa engagemang bland befintliga, hitta nya samarbetspartners som kan stöda och gynna och vidareutveckla organisationens verksamhet. Allt detta leder till en effektfull verksamhet som har genomslagskraft  – nu och i framtiden.

Utbildningen i effektmätning och genomslagskraft, som SFV och Kentauri ordnar, ger inte svaret på alla frågor, men det är ett försök att hjälpa aktörerna inom tredje sektorn på svenska att bli ännu genomslagskraftigare samhällsaktörer. För hur kan vi visa på förändringarna om vi inte systematiskt mäter effekterna?

Amy Jägerskiöld

Pedagogisk planerare
Svenska folkskolans vänner
amy.jagerskiold@sfv.fi