MIettivä tyttö, tummanvihreä tausta. Ajatuskuplana kaksi kämmentä. Pinkit pikselit oikeassa alareunassa.

Opiskelijan pohtimaa 1. Hyvinvointia harrastuksista

Blogitekstit on tuotettu Humakin YAMK-opiskelijoiden opintojakson ”Nuorisotyön arki muutoksessa” osatehtävänä. Heitä pyydettiin tutustumaan Kentaurin julkaisemiin artikkeleihin ja reflektoimaan niitä suhteessa omaan kokemukseensa.

Harrastustoiminta tukee nuoren elämää perheen, ystävien ja koulun ohella, joten sillä voi olla suurikin merkitys nuoren elämään. Mutta miten harrastustoiminnalla voidaan vaikuttaa nuorten osallisuuden kokemuksiin ja vähentää yksinäisyyttä?  Ja miten ne vaikuttavat nuoren hyvinvointiin? 

Harrastamalla nuori saa monia hyviä kokemuksia

Harrastuksiin osallistuminen ei automaattisesti tarkoita osallisuuden kokemusta, mutta parhaimmillaan se on juuri sitä. Harrastustoiminnassa nuori pääsee osaksi yhteisöä, ja hän tuntee kuuluvansa johonkin. Nuori voi löytää harrastuksen kautta paikkansa yhteiskunnasta. Yhdessä tekeminen ja toimintaan osallistuminen sekä asioihin vaikuttaminen lisäävät osallisuuden tunnetta. Juuri nämä osallisuuden kokemukset vaikuttavat positiivisesti nuoren hyvinvointiin. 

Yksi harrastustoiminnan tarkoituksista onkin yksinäisyyden vähentäminen. Toiminnassa tavataan kavereita ja solmitaan ystävyyssuhteita. Se voi olla jollekin nuorelle ainoa paikka, missä hänellä on ystäviä. Harrastustoiminnassa opitaan myös tärkeitä sosiaalisia taitoja, kuten ryhmässä toimimista, sääntöjen noudattamista sekä kaveri- ja tunnetaitoja. Turvallisen ja läsnäolevan aikuisen tehtävä on ohjata nuoria näiden taitojen opettelussa. Aikuisella voi olla myös tärkeä rooli nuoren kuuntelija ja tukijana. 

Yksinäinen nuori istuu pää painuksissa.
Kuvituskuva: Pixabay.com

Työtä kohti tasavertaisia harrastamisen mahdollisuuksia

Kaikilla nuorilla ei kuitenkaan ole aina mahdollista harrastaa. Syy voi olla esimerkiksi taloudellinen tai sairaudesta johtuvaa. Harrastamisen Suomen malli on yksi merkittävä keino harrastusten mahdollistajana. Sen tavoitteena on tarjota kaikille lapsille ja nuorille mieluinen ja maksuton harrastus koulupäivän aikana.  

Harrastamisen Suomen mallin ongelmana on kuitenkin ollut se, miten tavoittaa ne lapset ja nuoret, joilla ei ole yhtään harrastusta. Tähän ongelmaan on etsitty vastauksia Suomen Turusta. 

Turussa alkoi keväällä 2021 etsivän harrastustoiminnan pilotti, joka on osa Turun Harrastamisen Suomen mallin hanketta. Pilotin tarkoituksena oli saavuttaa ne lapset ja nuoret, jotka jostain syystä eivät olleet löytäneet tai päässeet mieluisan harrastuksen pariin. Pilotissa tehtiin yhteistyötä kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä vapaa-ajan palvelukokonaisuuden kanssa. Tarkoituksena oli löytää keinoja, joilla mahdollistetaan kaikkien lasten osallistuminen mieluisaan harrastukseen.  

Harrastukset tuovat hyvinvointia 

Harrastustoiminnan kautta saadut osallisuuden kokemukset ja ystävyyssuhteet vaikuttavat merkittävästi nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja hyvinvointiin. Aidot osallisuuden kokemukset harrastustoiminnassa voivat myös ruokkia nuorta toimimaan aktiivisesti muussakin vaikuttamistyössä. Tällöin oman hyvinvoinnin lisäksi nuorella on mahdollisuus vaikuttaa myös muiden ihmisten hyvinvointiin.  

Seitsemän nuorta kaveria pitävät käsiä päällekkäin.
Kuvituskuva: Pixabay.com

Blogin kirjoittaja

Anna Saastamoinen
Yhteisöpedagogi, YAMK/Humak 

Aiheesta lisää: 

Toimitus: Elisa Rasinkangas