Suomen-Partiolaiset_Atte-Kesti-scaled.jpg

Miten nostaa nuorten osaaminen esiin?

Nuorille kertyy järjestötoiminnassa valtavasti erilaisia taitoja ja osaamista.

Osaamismerkit tuovat taidot näkyväksi

Nuorille kertyy järjestötoiminnassa huikea määrä erilaisia taitoja ja osaamista. Kentauri kartoitti, miten osaamista järjestöissä tunnistetaan ja tunnustetaan ja miten toimintaa voitaisiin jatkossa tukea.

Osaamiskeskus Kentaurin tavoitteena on vahvistaa järjestöissä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Pyrimme myös vahvistamaan ja systematisoimaan kansalaisjärjestöjen työelämä- ja oppilaitosyhteistyötä.

Vapaan sivistystyön kentällä tapahtuu jatkuvan oppimisen edistämisen ja osaamisen tunnustamisen (OSTU) parissa paljon, ja toiveenamme on entistä laajempi aiemmin opitun tunnistaminen eri toimintaympäristöissä työelämästä oppilaitoksiin.  

Kartoituskyselyllä katse järjestöarkeen  

Lähdimme syksyllä 2020 liikkeelle kartoituskyselyllä, jolla halusimme saada järjestöjen tilannekuvaa sekä löytää suuntaviivoja osaamisen tunnustamisen toiminnallemme.  

Meitä kiinnostivat mm. kysymykset siitä, onko järjestöillä nuorten osaamisen tunnustaminen käytössä jollakin tavalla​, ja millä välineillä mahdollinen osaamisen tunnistaminen tapahtuu, tai millaisia haasteita on koettu osaamisen tunnustamisen käyttöönotossa. Kyselyä lähetettiin Allianssin ja Opintokeskus Siviksen viestintäyhteistyössä nuorisojärjestöille sekä järjestöille, joissa on nuorten alle 29-vuotiaiden toimintaa. 

Ketkä vastasivat kyselyymme? 

Saimme vastauksia 49 järjestöltä, joista 3 oli ruotsinkielisiä. Määrä ei riitä tekemään vahvoja yleistyksiä järjestöjen tekemästä nuorten osaamisen tunnistamisesta, mutta antoi meille kuitenkin toivomaamme tietoa osaamisen tunnustamisen käytännöistä sekä niistä haasteista, joita asiassa voi järjestöarjessa olla. Vastaajat saivat valita useita itseensä sopivia vaihtoehtoja järjestökategorian, toimintatason sekä kohdattavien nuorten ikäryhmien osalta.  

tilasto1.jpeg
Kuvio 1: Vastanneiden järjestöjen kuvaus toimintakategorioistaan 

Suurin osa vastanneista, 44 järjestöä tavoittaa toiminnassaan molemmat kysymämme ikäryhmät, alaikäisistä nuorista alle 29-vuotiaisiin nuoriin aikuisiin. ​​ Vuositasolla toiminnassa kohdattiin nuoria niin keskusjärjestötasolla (27 järjestöä), piiritasolla (17) kuin paikallistasollakin (34). Toimintakauden aikajaksolla kohdattiin paljon nuoria.  

1–100 nuorta  13 järjestöä 
100–1000 nuorta​ 18 järjestöä​ 
1000–5000 ​ 7 järjestöä​ 
Enemmän kuin 5000​ 8 järjestöä​ 
Muu​ 3 järjestöä ​ 
Kuvio 2: Vuositasolla mukana olevien nuorten määrät vastanneissa järjestöissä

Kyselyyn vastanneet järjestöt siis tavoittivat nuoria melko hyvin. Järjestötyössä syntyvän osaamisen tunnistaminen auttaa nuoria tunnistamaan omia kykyjään, joten järjestöillä on tässä prosessissa keskeinen rooli, varsinkin koska nuoria tavoitetaan paljon 

Mitä havaitsimme järjestöjen osaamisen tunnustamisen käytännöistä?

Oli hienoa havaita, että osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä on 20 vastanneessa järjestössä. Niissä osaamista tunnistetaan muun muassa yhdistyksen hallinnossa toiminnasta, leiri- ja kerhotoiminnan ohjaamisesta, koulutuksista, tapahtumien tuottamisesta, kouluttamisesta, piiritoiminnasta, projekteista, ja liikunta- ja retkitoiminnasta. 

Osaamisen tunnistamisten vaiheessa käytetään hakulomakkeita, keskusteluja ja ansiomerkkejä, sekä tehtäviä, saavutuskirjoja, näyttöjä ja testejä.  

Välineinä osaamisen tunnistamisen vaiheessa käytetään yleisimmin todistuksia koulutuksista tai vapaaehtoistoiminnasta. Todistusten muoto oli useimmilla vastaajilla vielä paperinen, mutta osa oli siirtymässä digimuotoisiin todistuksiin, esimerkiksi pdf-tiedostoihin. Lisäksi vastauksissa mainittiin digitaalisia osaamismerkkejä.

Millaisia haasteita nuorten osaamisen tunnustamiseen liittyy? 

Järjestöarki on hektistä. Vastanneista järjestöistä 29 kertoi, ettei osaamisen tunnustaminen vielä ole käytössä. Koettuja haasteita olivat erityisesti kiire ja resurssipula. Myös tiedonpuute mainittiin, sekä se että asiaan perehtyminen veisi aikaa, mikä varsinkin pienemmissä järjestöissä voi olla haastavaa.  

Oli upeaa havaita, että kukaan näin vastanneista järjestöistä ei kuitenkaan kokenut osaamisen tunnustajan roolia itselleen vieraaksi. Jotkut olivat kokeilleet osaamisen tunnustamista, mutta prosessi tarvitsi vielä hiomista. 

Mitä seuraavaksi? 

Kentaurissa tehdään työtä etenkin digitaalisten eli sähköisten osaamisen tunnustamisen käytäntöjen edistämiseksi järjestöissä. Oman osaamisen näkyväksi tuleminen voi olla nuorelle voimaannuttavaa ja siksi arvokasta sellaisenaankin.

Digitaalisiin osaamisen tunnustamisen käytäntöihin siirtyminen mahdollistaa nuorelle myös kertyneen osaamistiedon siirrettävyyden eteenpäin.  Näin oma osaaminen on tarvittaessa helppoa osoittaa sujuvasti vaikkapa opinto-ohjaajalle tai potentiaaliselle työnantajalle. Digitaalisesti tallennettu osaaminen on myös helppo päivittää lisätodistuksin, näytöin ja suosituksin omien kykyjen laajentuessa.   

Heidi Odell 
kirjoittaja työskentelee Kentaurissa nuorten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kysymysten parissa 
heidi.odell@kentauri.fi 

P.S. Kevään 2021 kuluessa tarjoamme kiinnostuneille järjestöille myös etäkoulutusta ja -ohjausta nuorten osaamisen tunnustamisesta. Seuraa Kentauria Facebookissa ja Twitterissä, niin pysyt kärryillä tulossa olevista tapahtumista!