Parsakaali, jonka päällä on pieniä ihmisiä, tummanvioletti ja musta tausta.

Miksi opiskelisi sitä, minkä jo osaa?

Osaamiskiekko on Kentaurin kehittämä työkalu osaamisen tunnistamisen tueksi. Julkaisemme Rexi-lehdessä ilmestyvän artikkelin myös sähköisenä versiona.

Harrastuksissa ja vapaaehtoistyön koulutuksissa kertyy hyödyllistä osaamista, jota opiskelijan kannattaa tarjota osaksi tutkintoaan. Osaavatko opettajat riittävän hyvin tunnistaa ja tunnustaa muualla hankittua osaamista? Osaamiskiekko vertailee koulutuksien sisältöjä tekoälyn avulla.

Tämä artikkeli on julkaistu Rexi-lehdessä 3/2023.

Osaamiskiekko.fi auttaa opettajaa osaamisen tunnistamisessa

Koulutusjärjestelmien yksi tärkeä tavoite on varmistaa, että opiskelijat saavat mahdollisuuden kehittyä ja oppia uusia taitoja. Monilla opiskelijoilla on myös jo ennestään hankittua osaamista ja kokemusta, joka voi olla peräisin esimerkiksi harrastuksista, järjestökoulutuksista, työkokemuksesta tai itsenäisestä opiskelusta. Kun pohditaan koulutuksen joustavuutta ja yksilöllisyyttä, nousee esille kysymys: osaavatko opettajat tunnistaa ja tunnustaa opiskelijoiden aiemmin hankkiman osaamisen?

Opettajien tehtävä on tunnistaa opiskelijoiden vahvuudet ja kehityskohteet. Tämä haaste usein laajentuu koskemaan myös opiskelijoiden aiemmin hankkimaa osaamista. Osaaminen voi olla epämuodollista ja vaikeasti mitattavaa, kuten vapaaehtoistyössä hankittua osaamista tai vapaan sivistystyön koulutusta. Opettajilla tai opolla on siis edessään haaste tunnistaa tällaista osaamista ja arvioida sen merkitystä opiskelijan koulutuspolulla. Selkeä osaamisen tunnistamisen tapa on katsoa opiskelijan suorittamat, Opetushallituksen ylläpitämään ePerusteisiin viedyt järjestökoulutukset. Niistä saa Omaan opintopolkuun eli valtakunnalliseen Koski-koulutusrekisteriin virallisen koulutusmerkinnän. Myös virallisia opintopisteytettyjä todistuksia esimerkiksi järjestökoulutuksista on saanut jo vuosia Opintokeskuksien kautta.

Hirvenpäinen ihmishahmo kannattelee kukkasaavia, takana kottikärryt. Teksti "Anna tekoälyn kertoa, miten voi hyödyntää osaamistasi tutkintoon johtavissa opinnoissa. Osaamiskiekko.fi" ja OKM:n logo. Musta tausta.
Osaamiskiekko on maksuton palvelu kaikille käyttäjille. Osaamiskiekon kehittämisen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Opiskelijan motivaation nostaminen ja opintojen vauhdittaminen kannattaa

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen on hyödyllistä opiskelijoiden motivaation kannalta. Kun opiskelijat huomaavat, että heidän jo olemassa olevaa osaamistaan arvostetaan ja hyödynnetään, he voivat kokea esimerkiksi suurempaa sitoutumista opintoihin. Tämä voi myös nopeuttaa opiskelijoiden etenemistä ja mahdollisesti säästää heidän aikaansa ja resurssejaan syventyä heitä kiinnostaviin uusiin asioihin. Tämä koskee erityisesti aikuisena alaa vaihtavia uudelleen kouluttautujia.

Haasteina voivat kuitenkin olla aiemman osaamisen sisällön ja tason arvioinnin luotettavuus sekä vertailukelpoisuus. Mitä vapaan sivistystyön koulutuksissa on opittu? Miten osaamista on arvioitu? Miten opettajat voivat varmistaa, että eri opiskelijoiden aiempi osaaminen arvioidaan oikeudenmukaisesti? Ja kuinka opiskelija saa todistettua hankitun osaamisensa vakuuttavasti?

Käyttöliittymä osaamiskiekko.fi:stä. Kuvassa esimerkki, jossa etsitään työsu-vaihtoehdolla tulevia tuloksia.
Järjestökoulutuksissa oppii paljon työelämässä tarvittavia taitoja.

Rehtorilla on iso vastuu opettajien osaamisen kehittämisessä

Opettajien osaaminen opiskelijoiden aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmistä on tärkeää. Rehtoreilla on valtaa ja mahdollisuuksia tarjota tukea ja koulutusta opettajille. Rehtorin on varmistettava, että opettajilla on mahdollisuus osallistua jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen aiemmin hankitun osaamisen tunnistamissa ja tunnustamisessa. Osaamisen kehittäminen voi sisältää erilaisia koulutuksia, työpajoja, konferensseja ja muita ammatillisia tapahtumia. Rehtorin tulisi myös kannustaa opettajia osallistumaan näihin tilaisuuksiin ja tarjota tarvittaessa resursseja niiden mahdollistamiseksi.

Rehtorin on tämän lisäksi luotava ilmapiiri, joka kannustaa avoimuuteen ja yhteistyöhön. Opettajilla tulisi olla mahdollisuus jakaa kokemuksiaan, oppimaansa ja hyviä käytänteitään keskenään. Tämä voi tapahtua esimerkiksi säännöllisten palaverien, vertaisarvioinnin tai mentoroinnin kautta. Rehtorin on tärkeää edistää tätä kulttuuria ja luoda foorumeita, joissa opettajat oppivat toisiltaan. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja sisällyttäminen osaksi tutkintoa voi olla opettajalle vaikeaa, jos siihen ei saa tukea ja selkänojaa esihenkilöltä ja kollegoilta. Opettajan epävarmuus voi myös asettaa opiskelijoita epätasa-arvoiseen asemaan.

Tekoäly tukee opettajaa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa

Opettajan tueksi on kehitetty Osaamiskiekko.fi-verkkopalvelu, jossa järjestökoulutuksia vertaillaan tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Järjestökoulutukset ja tutkintoon johtavat koulutukset sisältävät paljon samoja teemoja ja tuottavat samaa osaamista. Osaamiskiekon avulla opettaja voi tutustua helposti niihin järjestökoulutuksiin, joita hänen opettamaansa tutkintoon todennäköisesti tarjotaan.

Järjestökoulutuksen sisältö, osaamistavoitteet ja käytetty arviointimenetelmä on helppo tarkistaa luotettavasti ePerusteista. Näin opiskelijan esittämä todistus on luotettavampi todiste hankitusta osaamisesta aiempiin pelkästään osallistumisesta kertoviin todistuksiin verrattuna.

Käyttöliittymäkuva, jossa näkyy, mitä osua 4H-yrityskoulutuksen kanssa tulee.
4H-yrityskoulutuksen sisällöissä on samaa monen tutkinnon sisällön kanssa.

Miten Osaamiskiekko.fi toimii?

Osaamiskiekossa tekoäly vertailee järjestökoulutuksen ja tutkintoon johtavien koulutuksien sisältöjä. Osaamiskiekko saa datansa OPH:n ylläpitämästä ePerusteet-palvelusta sekä ammattikorkeakoulujen verkkosivujen opinto-oppaista. ePerusteista saadaan tiedot ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista, erikoisammattitutkinnoista ja lukiokoulutuksesta. Ammattikorkeakoulujen opinto-oppaissa on sekä alempia että ylempiä amk-tutkintoja. Vapaan sivistystyön koulutuksista mukana ovat tällä hetkellä ePerusteissa olevat opintokeskuksien koulutukset. Jatkossa dataa päivitetään säännöllisesti ja mukaan vertailuun tulee muita vapaan sivistystyön koulutuksia sitä mukaa kun niitä viedään ePerusteisiin.

Osaamiskiekon hakukoneessa valitaan ensin, etsitäänkö tutkintoa vai vapaa-ajan kurssia. Kattavat hakuominaisuudet auttavat löytämään koulutuksia. Tutkintokoulutuksia voi hakea koulutusalan tai koulutustason mukaan. Ammattikorkeakouluja voi hakea oppilaitoksen nimellä.

Käyttöliittymäkuva, jossa näkyy Rakennusalan perustutkinto, ja mihitä vastaavuutta 4H-yrityskoulutuksella on sen kanssa.
Osaamiskiekko kertoo, missä tutkinnonosissa on samoja sisältöjä järjestökoulutuksien kanssa. Osaamiskiekko suosittaa tarjoamaan osaamista osaksi tutkintoa. Oppilaitos päättää kuitenkin aina itse, mitä aiempaa osaamista tutkintoon hyväksytään.

Kun tutkinto ja vapaa-ajan koulutus on valittu vertailuun, antaa Osaamiskiekko suosituksen siitä, mitä järjestökoulutuksien sisältöjä tutkintoon voisi sisällyttää. Suositus kertoo ne tutkinnonosat, joissa yhtäläisyyksiä havaittiin. Hahmottamisessa auttavat avainsanat, jotka kertovat, mitä sanoja tekoäly käytti löytäessään yhtenevyyden. Osaamiskiekko tarjoaa suosituksia ja ehdotuksia hyväksiluvulle. Opiskelijan on sovittava korvaavuudesta aina yhdessä opettajan kanssa.

Opettajan työtä helpottava Osaamiskiekko kannattaa ottaa käyttöön oppilaitoksessa ja tutkia, miten se auttaa aiemmin hankitun osaamisen sisällyttämisessä tutkintoon. Osaamiskiekko on maksuton palvelu kaikille käyttäjille, ja sen kehitystyötä jatketaan vastaamaan vieläkin paremmin opettajien ja opinto-ohjaajien tarpeisiin.

Mikä Osaamiskiekko.fi?

  • Osaamiskiekossa tekoäly vertailee järjestökoulutuksien ja tutkintoon johtavien koulutuksien sisältöjä.
  • Data saadaan ePerusteista ja ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta.
  • Osaamiskiekon löytämiä osumia voi hyödyntää oppilaitoksissa tarjoamalla järjestökoulutusta osaksi tutkintoa.
  • Osaamiskiekko on maksuton palvelu kaikille käyttäjille. Kehittämistyön on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Osaamiskiekon on kehittänyt osaamiskeskus Kentauri. www.osaamiskiekko.fi

Artikkelin kirjoittaja

Laura Kalervo, Osaamiskeskus Kentauri
laura.kalervo@kentauri.fi