AJANKOHTAISTA_9.6.2020_vaaka-scaled.jpg

Kentauri lähti liikkeelle

Tänä keväänä starttasi kuusi nuorisoalan osaamiskeskusta, joilla jokaisella on oma painopistealueensa. Osaamiskeskus Kentauri on yksi tuoreista osaamiskeskuksista ja sen painopistealueena on nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus.

Loppukeväästä käynnistynyt osaamiskeskus tukee matkaa kohti merkityksellistä elämää

Tänä keväänä starttasi kuusi nuorisoalan osaamiskeskusta, joilla jokaisella on oma painopistealueensa. Osaamiskeskus Kentauri on yksi tuoreista osaamiskeskuksista ja sen painopistealueena on nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus. Kentaurin toiminnasta vastaavat Suomen Partiolaiset, Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), Opintokeskus Sivis sekä Talous ja nuoret TAT.

Osaamiskeskukset tukevat omalta osaltaan nuorisotyön ja -politiikan ohjelman toteutumista kehittämällä ja edistämällä nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua. Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa vuosien 2020–23 tavoitteeksi on määritelty nuoren merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa. 

– Käytännössä ohjelman tavoitteena on, että jokaisella nuorella on edellytykset sujuvaan arkeen sekä keinot ja taidot yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Lisäksi tavoitteena on yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden vahvistaminen, toteaa Osaamiskeskus Kentaurin johtaja Timo Sinivuori.

Kokemusta ja monipuolista osaamista

Osaamiskeskus Kentaurin yhteenliittymää hallinnoi Partio, jolla on jo kokemusta edellisen kauden osaamiskeskustoiminnasta. Vuosina 2018–2019 toimineen Suomen Partiolaisten Nuorisoalan osaamiskeskuksen päätehtävänä oli kehittää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa. 

Nyt käynnistynyt Osaamiskeskus Kentauri jatkaa osin samalla saralla, mutta sen tehtävät ulottuvat kuitenkin selvästi laajemmalle alueelle. Siksi uuteen keskukseen haluttiin myös monipuolista osaamista.

– Lähdimme muodostamaan yhteenliittymää tehtävien ja tarpeiden pohjalta. Kumppaneiksi valikoitui Humak, Sivis ja TAT, jotka toimivat jo aiemmassa osaamiskeskuksessa Partion läheisinä kumppaneina ja näyttivät neuvottelujen pohjalta tuovan juuri sellaista osaamista, jota uudessa osaamiskeskuksessa tarvitaan, kertoo keskuksen toimintaa johtava ja Partiota edustava Timo Sinivuori.

Fokus nuorten elämässä ja järjestötyössä

Osaamiskeskus Kentaurin neljällä toimijalla on vahvaa osaamista Kentaurin painopistealueelta eli nuorisoalalla toimivien järjestöjen kentältä.

Partio on tehnyt jo pitkään merkittävää valtakunnallista työtä nuorisotyön laadun ja palvelujen kehittämiseksi. Partiolla on asiantuntemusta erityisesti nuorten harrastamisesta, osaamisen tunnistamisesta ja johtamisesta. 

Järjestö- ja nuorisotyöhön profiloitunut verkostoammattikoulu Humakilla on koulutusosaamisen lisäksi monipuolista kokemusta järjestö- ja nuorisotyön tutkimisesta ja kehittämisestä. Humakilla onkin Kentaurissa erityinen rooli tutkimusosaajana.

Sivis taas on järjestöllisen koulutuksen asiantuntija ja valtakunnallinen järjestöjen oppilaitos, joka kehittää kansalaisten osaamista, edistää aktiivista kansallisuutta ja vapaaehtoistyötä yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa. Jäsenjärjestöjen joukossa on useita nuorisoalan järjestöjä, kuten Luonto-Liitto, 4H, Suomen Partiolaiset, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen opiskelija-allianssi OSKU ja Suomen Punainen Risti.

TAT on puolestaan valtakunnallinen toimija, joka auttaa nuoria kehittämään talous- ja työelämätaitoja sekä innostumaan yrittäjyydestä. TATin vahvuuksia ovat laajat yhteistyöverkostot koulujen, oppilaitosten ja yritysten kanssa sekä toimivat väylät nuorten tavoittamiseen kaikilla kouluasteilla.

Viiden tavoitealueen kokonaisuus

Kentaurin toiminta jakautuu viiteen eri tavoitealueeseen, mutta alueiden ja toimijoiden välillä on tarkoitus tehdä tiivistä yhteistyötä. 

Osaamiskeskuksessa kehitetään mm. kansalaisjärjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa, tutkitaan nuorten harrastus- ja kansalaisjärjestötoiminnan vaikutuksia, kehitetään kansalaisjärjestöjen vaikuttavuusarviointia, selvitetään kansalaistoiminnan muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksia ja vahvistetaan järjestöissä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Tavoitealueita yhdistää nuoriso- ja järjestötyön lisäksi vahva digitaalinen näkökulma. Osaamiskeskus Kentaurin nimen taustalla onkin ajatus ihmisen ja teknologian hyödyllisestä yhdistelmästä.  

– Tekoälyn kehityksen myötä sana kentauri on saanut uudenlaisia merkityksiä. Nykypäivän kentauri on puoliksi ihminen, puoliksi kone. Osaamiskeskus Kentaurissa tavoitteena on ottaa käyttöön molempien parhaat puolet ja synnyttää sitä kautta uutta tietoa ja välineitä koko yhteiskunnan käyttöön, tiivistää Sinivuori.

TAUSTAA

Mikä osaamiskeskus?

  • Osaamiskeskukset muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. 
  • Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.
  • Vuosina 2020–24 Suomessa toimii kaikkiaan kuusi nuorisoalan osaamiskeskusta, joilla jokaisella on oma painopisteensä: 1) Nuorisotyö kunnassa, 2) Nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus, 3) Osallisuus ja vaikuttaminen, 4) Kohdennettu nuorisotyö, 5) Digitaalinen nuorisotyö 6) Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa.

Lue lisää: https://minedu.fi/nuorisotyon-keskukset