Nuoret pitelevät ringissä moniväristä kangasta, alakulmassa violetit pikselit.

Publikationen Ensam, tillsammans, i gemenskapen – förenings- och hobbyverksamhet som ungas resurs

Ungdomsområdets Kompetenscenter Kentauri samlade våren 2021 in omfattande forskningsdata genom en undersökning av de ungas förenings- och hobbyverksamhet. Undersökningen genomfördes som en del av föreningen Ekonomi och ungdom TAT:s* framtidsenkät. Undersökningsenkäten besvarades av allt som allt 14 939 unga.

En av Kentauris forskningsuppgifter är att utreda hur förenings- och hobbyverksamhet påverkar de ungas tillväxt och delaktighet samt hur verksamhetens samhälleliga genomslagskraft ser ut. Artikelboken Ensam, tillsammans, i gemenskapen bjuder på en del svar kring temat. Forskningsdata bygger på Ekonomi och ungdom TAT:s Framtidsrapport från 2021. I samarbete med Kentauris forskare kompletterades rapporten med frågor om ungas hobbyer och förenings- och organisationsverksamhet samt med den så kallade Schwarz-attitydmätningen med 40 påståenden. Bokens uppgift är att förmedla de ungas svar åt läsarna. Boken innehåller åtta artiklar med olika infallsvinklar.

Pekka Kaunismaas artikel Huvudlinjerna i ungas förenings- och hobbyverksamhet presenterar enkätens data och går igenom de huvudsakliga observationerna i undersökningen. I enkäten indelades förenings- och hobbyverksamheten i egna kategorier. De unga ombads att bedöma sin socioekonomiska bakgrund och hur viktiga olika saker är för dem. Artikeln redogör för hur många av respondenterna som deltog i olika aktiviteter och hur de grundläggande svaren är fördelade. I artikeln Den ungas tillväxt i skuggan av ensamhet fördjupar sig Eeva Sinisalo-Juha i teman som anknyter till ungas identitet och ensamhet. Sinisalo-Juha reflekterar i artikeln över respondenternas upplevda ensamhet i ljuset av de numeriska resultaten och över hurdan tro den ensamma unga har på sina framtida möjligheter. Kaunismaa fortsätter på temat i sin artikel Ojämlikhet och ungas deltagande i föreningar. I artikeln undersöker skribenten hur förenings- och hobbyfältet påverkar de ungas levnadsstandard. Artikeln väcker många frågor: Får en kunnig och aktiv ung person ut fler positiva saker av verksamheten, eller är deltagandet i sig ett privilegium för dem som har det bra ställt? I artikeln Att lära sig arbetslivsfärdigheter i icke-formella lärmiljöer – betydelsen av deltagande i föreningsverksamhet för utvecklingen av ungas framtida färdigheter undersöker Lauri Vaara hurdana fördelar föreningsdeltagande kan innebära för de ungas framtida karriär. I skrivande stund är de ungas arbetslivserfarenheter och belastningen i arbetslivet på tapeten i medierna. I artikelsamlingen granskas också några hobbyer mer ingående. Teman för dessa mindre artiklar är ungas hobbyföreningar, att spela samt att ha motion och idrott som hobby.

*Numera Ung företagsamhet och ekonomi NYT