Nuoria juhlimassa rannalla, oikeassa alakulmassa violetit pikselit.

Nuoret järjestöissä – kasvu, osallisuus ja oppiminen -julkaisu

Osaamiskeskus Kentaurin tutkimustehtävänä on ollut tutkia nuorten harrastus- ja muun järjestötoiminnan vaikutuksia nuorten kasvuun ja osallisuuteen, sekä niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Päämäärää varten Kentaurissa on kerätty kaksi kyselyaineistoa vuosina 2021 ja 2023. Tässä julkaisussa esitetään aineistoon perustuvat päätulokset sekä nostetaan esille konkreettisia keinoja järjestöjen toiminnassa, joilla otetaan huomioon saavutetut tutkimustulokset.

Aineistot ovat osa Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry:n (aiemmin Talous ja nuoret TAT ry) tuottamaa Tulevaisuusraportti -kyselytutkimusta. Kysely toteutettiin yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten linkityksellä. Kysely toteutettiin Webropolilla ja vastaukset annettiin anonyymisti. Yläkouluissa vastaajat opiskelivat 8. ja 9. luokalla ja toisen asteen oppilaitosten vastaajat olivat ammatillisessa koulutuksessa tai lukion opiskelijoita.

Johdannossa Pekka Kaunismaa käy läpi aineiston sekä kuvaa harrastus- ja järjestötoiminnan sisältöä, niiden määritelmää sekä merkitystä nuorten elämässä. Lisäksi johdanto esittelee aineiston koostumusta ja käsittelytapaa. Lauri Vaara kirjoittaa artikkelissaan nuorisoalan järjestöjen toiminnan merkityksestä oppimisen näkökulmasta. Artikkelin tavoitteena on auttaa hahmottamaan järjestötoiminnan merkitystä oppimisympäristönä, nostamalla esille nuorten kokemuksia järjestötoiminnan kautta opituista valmiuksista sekä esittelemällä konkreettisia käytäntöjä, miten oppimista voidaan tukea osana järjestötoimintaan. Ensimmäisessä artikkelissaan Pekka Kaunismaa pohtii, tuoko yhdistystoiminta todella osallisuutta nuorille, ja miten nuorten sukupuoli vaikuttaa osallisuuden kokemukseen. Artikkelin lopuksi pohditaan saatujen tulosten perusteella, mitä yhdistystoiminnassa pitäisi huomioida, jotta nuoren osallisuuden kehittyminen voitaisiin paremmin tukea osallistumisen luonteessa. Eeva Sinisalon artikkeli on aiemmin Kentaurin sivuilla julkaistu blogitekstinä ja se on kokonaan ruotsinkielinen. Artikkeli kuvaa kyselyhin vastanneiden suomenruotsalaisten nuorten kokemuksia harrastus- ja järjestötoiminnasta. Artikkelikokoelman päättää Pekka Kaunismaan pidempi artikkeli, mikä on koostettu niin ikään Kentaurin sivuilla aiemmin blogeina julkaistusta sarjasta. Sarjassa käsiteltiin vastauksia monipuolisesti järjestötoiminnan merkityksen ja tärkeyden, toiminnasta saatavien taitojen sekä harrastamisen esteiden ja kannustavien tekijöiden näkökulmasta.